In­vi­tații spe­cia­le

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV - @ De­lia­na Tri­fa, Arad Ma­te­ria­le­le pen­tru pă­pușe­le-in­vi­tații se gă­sesc la li­bră­rie și au preț ac­ce­si­bil. Re­a­li­za­te la o sca­ră ma­re, sunt per­fec­te pen­tru ca­me­ra fe­tiței.

De fi­e­ca­re 8 Mar­tie, la gră­di­niță re­a­li­zăm cu co­pi­ii câte ce­va de­o­se­bit. De exem­plu, anul tre­cut, mă­mi­ci­le au pe­tre­cut o di­mi­nea­ţă la gră­di cu co­pi­ii lor, re­a­li­zând împreu­nă mă­rțișoa­re din lut. Am cre­at in­vi­tații în cu­lo­ri­le alb și roșu ca niște pă­pușe­le, du­pă un mo­del gă­sit pe inter­net, vă­zut și pe pa­gi­na de Fa­ce­book a re­vis­tei.

CUM AM LU­CRAT

Hârtia cu tex­tul am ru­lat-o și am așe­zat-o în „mâi­ni­le” pă­pușe­lei re­a­li­za­te prin pli­e­re, din hârtie roșie. Am mai de­cu­pat un cap pe ca­re l-am li­pit cu ban­dă du­blu ade­zi­vă. Mâi­ni­le sunt din sârmă plușa­tă che­nil­le.

Am re­a­li­zat și un ghi­veci re­fo­lo­sind niște crei­oa­ne co­lo­ra­te prea mici pen­tru mâini mi­cu­ţe. Am uti­li­zat do­uă pa­ha­re de plas­tic de uni­că fo­lo­sin­ţă că­ro­ra le-am de­cu­pat întâi mar­gi­nea su­pe­ri­oa­ră (se li­pesc mai ușor crei­oa­ne­le), apoi le-am pus unul în altul pen­tru mai mul­tă re­zis­ten­ţă și am li­pit crei­oa­ne­le cu pis­to­lul de li­pit cu si­li­con. În ce­le din ur­mă am așe­zat în va­sul meu ast­fel de­co­rat niște flori al­be. Da­că ave­ţi flori na­tu­ra­le, per­fo­rați ba­za ghi­ve­ci­u­lui ca să se scur­gă sur­plu­sul de apă.

În alţi ani am lu­crat flori din car­ton co­lo­rat în mij­lo­cul că­ro­ra am li­pit fo­to­gra­fia co­pi­lu­lui ca­re a lu­crat-o și ca­re apoi a dă­ru­it-o ma­mei sa­le; co­di­ţe­le se fac din sârmă verde sau din paie de plas­tic de ace­e­ași cu­loa­re. Din­tr-un am­ba­laj am re­a­li­zat „cu­tie-al­bum-ta­blou”, în ca­re păs­trez fo­to­gra­fii. Nu­mai bi­ne!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.