Pla­tou la înă­lți­me

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV - @ Anca Ele­na Voi­cu, Ploi­eş­ti

Așa că mi-a venit ide­ea să mi-l fac sin­gu­ră, aju­ta­tă de ta­ta. Am re­ci­clat cu ace­as­tă oca­zie câte­va obi­ec­te ve­chi: o cu­pă de înghe­ţa­tă, pe ca­re am fo­lo­sit-o pe post de pi­ci­or, iar pla­to­ul în si­ne es­te o far­fu­rie ve­che de la un cup­tor cu mi­cro­un­de ca­re s-a stri­cat și de la ca­re am re­cu­pe­rat câte ce­va. Im­por­tant: ace­as­tă far­fu­rie es­te din sti­clă și re­zis­tă la tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te.

MA­TE­RIA­LE­LE NE­CE­SA­RE

Am avut ne­voie de ur­mă­toa­re­le ma­te­ria­le:

• far­fu­rie ma­re de sti­clă (re­cu­pe­ra­tă de la cup­to­rul cu mi­cro­un­de),

• cu­pă de înghe­ţa­tă (de la un set mai ve­chi),

• si­li­con pen­tru ge­a­muri (în plus, e și tran­spa­rent) sau un pis­tol de li­pit.

CUM AM PROCEDAT

Am așe­zat cu­pa de înghe­ţa­tă pe do­sul far­fu­ri­ei de sti­clă, cu gri­jă, ast­fel încât să o cen­trez. Du­pă ce am fă­cut sem­ne pen­tru a mar­ca lo­cul po­tri­vit, am li­pit-o cu un si­li­con tran­spa­rent ca­re ade­ră la ge­a­muri. Si­li­co­nul pe ca­re l-am fo­lo­sit eu cos­tă apro­xi­ma­tiv 10 lei și se gă­sește ușor în ma­ga­zi­ne­le de bri­co­laj. L-am lă­sat la us­cat 24 de ore. Se usu­că mai greu… Apoi su­por­tul a fost ga­ta de uti­li­za­re. Es­te sim­plu, ele­gant și prac­tic. Sper să vă pla­că și vo­uă!

Vă do­resc o pri­mă­va­ră fru­moa­să și mul­te idei in­ge­ni­oa­se de re­ci­cla­re!

Da­că ai ne­voie de un su­port mai ma­re pen­tru mi­ni­pră­ji­turi, fruc­te, poți fa­ce încă unu-do­uă eta­je, tot din far­fu­rii și cu­pe sau pa­ha­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.