Blu­gii fac or­di­nea

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV - @ Lo­re­da­na Nan, Bu­cu­reş­ti

Bu­ni­ca mea a fost croi­to­re­a­să. De la ea am moște­nit plă­ce­rea de a lu­cra, de a tri­co­ta, de a croșe­ta. Am moște­nit mai mult plă­ce­rea de­cât înde­mâna­rea, dar asta es­te altă po­ves­te. Mă atrag foar­te mult și so­luți­i­le prac­ti­ce ca­re se gă­sesc pe inter­net. Cum le văd, cum le pun în apli­ca­re pe ce­le ca­re îmi par utile. Așa că vă arăt aici câte­va lu­cruri ca­re mi-au plă­cut și pe ca­re le-am apli­cat.

COȘULEȚE TEXTILE PEN­TRU JUCĂRII

De cu­rând am vă­zut un tu­to­rial des­pre cum po­ţi să fo­lo­sești in­ge­ni­os blu­gii ve­chi. Toc­mai fă­cu­sem cu­rat în și­fo­ni­er și ave­am pre­gă­ti­ţi niște blu­gi și niște pan­ta­loni ve­chi pen­tru arun­cat. Le-am schim­bat instan­ta­neu des­ti­na­ţia și ia­tă ce a ieșit: do­uă coșulețe textile pen­tru ju­că­ri­i­le fi­i­cei me­le.

CUM SE RECICLEAZĂ BLU­GII VE­CHI

A fost foar­te sim­plu de fă­cut. Am tăiat câte o bu­ca­tă din fi­e­ca­re crac al pan­ta­lo­nu­lui, am cu­sut în par­tea de jos și am adău­gat încă do­uă cu­să­turi pe la­te­ra­le, pen­tru a da sta­bi­li­ta­te coșu­lețu­lui (ve­zi fo­to). Apoi am mai mi­gă­lit pu­ţin la flo­ri­ce­le și la flu­tu­raș, pe ca­re le-am de­cu­pat din niște bu­că­ţi de fe­tru pe ca­re le ave­am prin ca­să. Dar se poa­te fo­lo­si ori­ce ma­te­rial. Au avut foar­te ma­re suc­ces la fi­i­ca mea, dar m-au aju­tat și pe mi­ne să îi or­ga­ni­zez niște căr­ti­ce­le și un puz­zle ca­re stă­te­au împrăștia­te prin ca­să.

Din cau­ză că stăm într-un apar­ta­ment închi­riat, avem pro­ble­me une­ori cu spa­ţi­i­le de de­po­zi­ta­re și nici nu pu­tem să gău­rim pe­re­ţii așa cum am avea ne­voie. Așa că am îmbră­ţișat ime­diat ide­ea de a fo­lo­si la ma­xi­mum aceiași blu­gi buni de arun­cat. Am tăiat par­tea din spa­te cu bu­zu­na­re­le, lă­sând par­tea din spa­te mai lun­gă. Aco­lo am cu­sut ban­da cu arici și ia­tă că și în baie am mai re­zol­vat o problemă de or­ga­ni­za­re, fapt ce ne-a asi­gu­rat un plus de or­di­ne.

La cu­ră­ţe­nia de pri­mă­va­ră am scos din și­fo­ni­er un te­anc de tri­co­uri și pi­ja­ma­le ve­chi, uza­te și de­co­lo­ra­te, pe ca­re mă pre­gă­te­am să le arunc. Dar tot pe inter­net am gă­sit in­spi­ra­ţia să le tran­sform în fâșii cu ca­re să croșe­tez un co­vo­raș pen­tru bal­con. Re­zul­ta­tul ara­tă pu­ţin cam bu­tu­că­nos, pen­tru că am păs­trat și une­le cu­să­turi ale tri­co­u­ri­lor, ca­re au îngroșat lu­crul pe alo­curi. Dar pen­tru bal­con va fi foar­te bun. Sper să vă in­spi­re și pe voi aces­te idei!

Soțul mă ta­chi­nea­ză spu­nând că și bu­ni­ca lui tăia fâșii de tri­co­uri și țe­sea preșuri la ța­ră. Dar mie îmi pla­ce să mește­resc, să re­ci­clez.

Bu­zu­na­re­le de­cu­pa­te de la pan­ta­loni s-au do­ve­dit foar­te fo­lo­si­toa­re. Se pot agăța ușor (cu arici, cap­se) și de cu­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.