Gra­fi­cian și con­struc­tor

Practic Idei - - REPORTAJ -

Du­pă ce a ab­sol­vit SNSPA, Ale­xan­dru a lu­crat timp de opt ani ca gra­fi­cian în pu­bli­ci­ta­te, apoi a înce­put să in­ves­te­as­că în do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor, la pro­pu­ne­rea de aso­ci­e­re a unui pri­e­ten. În Bu­cu­rești a con­stru­it de­ja do­uă blo­curi, deci a că­pă­tat ex­pe­ri­e­nță în do­me­niu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.