Vânzări cres­cu­te

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI -

Far­mec, cel mai ma­re pro­du­că­tor ro­mân de cos­me­ti­ce, re­con­fir­mă tren­dul as­cen­dent al vânză­ri­lor pen­tru pro­du­se­le cu tradiție din por­to­fo­liu, de da­ta ace­as­ta la bran­du­ri­le Nu­făr și Tri­umf. La pro­du­se de cu­rățe­nie a lo­cu­i­nței, Far­mec es­te pri­mul pro­du­că­tor lo­cal ca­re fo­lo­sește teh­no­lo­gia de eti­che­ta­re shrink sle­e­ve, ca­re per­mi­te con­su­ma­to­ri­lor să iden­ti­fi­ce ra­pid pro­pri­e­tăți și be­ne­fi­cii ale pro­du­se­lor. „Sun­tem încre­ză­tori în evo­luția as­cen­den­tă a bran­du­ri­lor Nu­făr și Tri­umf și pe viitor, mo­tiv pen­tru ca­re con­ti­nuăm să in­ves­tim în mo­der­ni­za­re și să venim cu for­mu­le efi­ci­en­te, ul­tra-ac­ti­ve și cu noi for­me de pre­zen­ta­re. Ne asu­măm cu de­di­ca­re și res­pon­sa­bi­li­ta­te provocarea de a in­tro­du­ce noi teh­no­lo­gii”, a de­cla­rat pre­sei Răz­van Alis­tar, PR Ma­na­ger Far­mec.

Cu 29 de sor­ti­men­te pen­tru cu­rățe­nia lo­cu­i­nței, por­to­fo­li­ul Nu­făr a fost ex­tins cu un nou pro­dus - Nu­făr Baie Omoa­ră 99,9% bac­te­rii. Aces­ta nu co­nți­ne clor, iar for­mu­la sa per­for­man­tă înde­păr­te­a­ză ușor mur­dă­ria și pe­te­le de să­pun de pe mul­ti­ple su­pra­fețe și obi­ec­te din baie, pre­cum gre­sie, faia­nță, chi­u­ve­te, ca­bi­ne de duș, că­zi sau va­se de toa­le­tă. Are efect an­ti­bac­te­rian și asi­gu­ră o igi­e­nă per­fec­tă, lă­sând un par­fum foar­te plă­cut. Mai mul­te de­ta­lii pe www.far­mec.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.