Dra­gi ci­ti­tori și prieteni,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Ioa­na Pre­da, Bu­cu­rești

Am re­venit cu câte­va sfaturi pre­lua­te de la ci­ti­to­rii ca­re au des­tăi­nu­it din se­cre­te­le lor.

De la doam­na Ele­na Li­va­dă din ju­dețul Ne­a­mț am pre­luat rețe­ta de preparare a îngrășă­mântu­lui eco­lo­gic, ca­re to­to­da­tă com­ba­te dău­nă­to­rii și bo­li­le la po­mi și le­gu­me. Din 330 g frun­ze de nuc, 330 g frun­ze de urzici, 340 g coa­da ca­lu­lui, pes­te ca­re se adau­gă

10 li­tri de apă, se obți­ne o so­luție ca­re se la­să la ma­ce­rat 10-14 zi­le. Cu ace­as­ta se stro­pesc cul­tu­ri­le, dar nu di­rect:1 li­tru de con­cen­trat se di­zol­vă în 10 li­tri de apă. Stro­pi­ri­le se fac la in­ter­val de trei săp­tă­mâni sau chiar o lu­nă. Gu­noi­ul de grajd es­te in­di­cat ca îngrășă­mânt, de ase­me­nea și gu­noi­ul de la pă­sări. Suc­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.