No­ul mo­tor mul­ti­fun­cți­o­nal STIHL

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

No­ul uti­laj de la STIHL lan­sat în ace­as­tă pri­mă­va­ră în Ro­mânia es­te des­ti­nat gră­di­na­ri­lor și are la ba­ză un mo­tor mul­ti­fun­cți­o­nal de 1,2 CP și 27,2 cm³. Prac­tic, ma­re­le avan­taj es­te că pe un sin­gur mo­tor se pot mon­ta șap­te unel­te di­fe­ri­te des­ti­na­te întreți­ne­rii ga­zo­nu­lui, pre­lu­cră­rii so­lu­lui și cu­răță­rii suprafețelor. Mo­to­rul MM 56 de la STIHL poa­te fi fo­lo­sit la lu­crări de fă­râmița­re a pă­mântu­lui gro­si­er, prin adap­ta­rea unei gra­pe cu o lăți­me de lu­cru de 22 cm, iar pen­tru afâna­rea so­lu­ri­lor gre­le poa­te fi uti­li­za­tă fre­za BF-MM. Mar­gi­ni­le ga­zo­nu­lui vor fi îndrep­ta­te cu uti­la­jul FC-MM, mon­tat pe mo­to­rul mul­ti­fun­cți­o­nal, iar pen­tru îmbu­nă­tăți­rea crește­rii ră­dă­ci­ni­lor de iar­bă se va cu­pla ae­ri­si­to­rul pen­tru ga­zon RL-MM. De­ta­lii pe www.stihl.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.