Orhi­de­ea egre­tă

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - @ Cor­ne­lia Dia­co­nes­cu, loc. Sânan­drei, jud. Ti­miș

Es­te ide­a­lă pen­tru zo­ne­le um­bri­te sau se­mi­um­bri­te, cu o umi­di­ta­te foar­te ma­re (i se spu­ne și orhi­de­ea mlaști­ni­lor). Crește între 25-40 cm. Me­nți­ne umi­di­ta­tea ri­di­ca­tă, dar asi­gu­ră un sol cu dre­naj bun (toți bul­bii sunt sen­si­bi­li la ex­ce­sul de ume­ze­a­lă). Da­că o ții în ghi­veci, așa­ză va­sul pe o far­fu­ri­oa­ră în ca­re ai pus câte­va pi­e­tri­ce­le și apă, însă ai gri­jă ca ră­dă­ci­ni­le să nu stea di­rect în apă, ci pe pi­e­tri­ce­le. Bul­bii ei sunt mici, tre­bu­ie plan­tați nu foar­te adânc (cam 1 cm), la o dis­ta­nță de 15 cm între ei. Da­că o plan­te­zi în gră­di­nă, scoa­te bul­bii toam­na și păs­tre­a­ză-i într-o ca­me­ră ră­co­roa­să, even­tual în puți­nă tur­bă, pen­tru a nu se des­hi­dra­ta. Suc­ces!?

Pro­vi­ne din Ja­po­nia, Chi­na, Co­re­ea, din zo­na mun­toa­să. Flo­ri­le apar în iu­lie-au­gust, au as­pect spe­ci­fic de or­hi­dee și for­mă de pa­să­re ori flu­tu­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.