Ră­sa­dul de var­ză

✍ Le­nuța Vrînce­a­nu, sat Izvo­ru, com. Pro­vița de Sus, jud. Pra­ho­va

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Vă re­co­mand să nu fo­lo­siți ră­sad­nițe în ca­re s-a pro­dus ră­sad de var­ză sau co­no­pi­dă tim­pu­rie, pen­tru a evi­ta tran­smi­te­rea bo­li­lor și dău­nă­to­ri­lor. Eu se­măn pe la sfârși­tul lui mai, în rânduri fo­lo­sind cam 4-5 g de se­mi­nțe la 1 m2. Uda­tul es­te lu­cra­rea de îngri­ji­re cea mai im­por­tan­tă, de­oa­re­ce tim­pul es­te căl­du­ros, iar ră­sa­du­ri­le se pro­duc des­co­pe­ri­te. Da­că vre­mea es­te ploi­oa­să, ud nu­mai la ne­voie. Pe su­pra­fețe mici, până la ră­să­ri­re, umi­di­ta­tea se me­nți­ne mai bi­ne în pă­mânt, da­că se­mă­nă­tu­ra se aco­pe­ră. Pe braz­de pun, pes­te se­mă­nă­tu­ră, fo­lii de po­li­e­ti­le­nă, iar ră­sad­nițe­le le aco­păr cu fe­res­tre. Ime­diat du­pă ră­să­ri­re, des­co­păr ră­sa­du­ri­le și efec­tuez lu­cră­ri­le de îngri­ji­re cu­ren­te: udări, una-do­uă îngrășări, com­ba­te­rea dău­nă­to­ri­lor și pli­vi­tul.

LU­CRĂRI DE ÎNGRI­JI­RE

Ca să nu in­va­de­ze bu­ru­i­e­ni­le, le pli­vesc când sunt încă mici și re­pet ori de câte ori es­te ne­ce­sar. Vârsta ră­sa­du­ri­lor de var­ză, co­no­pi­dă și gu­lie de toam­nă es­te de cir­ca 30-35 de zi­le, plan­ta­rea în câmp fă­cându-se la înce­pu­tul lu­nii iu­lie. Pre­gă­ti­rea și scoa­te­rea ră­sa­du­ri­lor pen­tru plan­ta­re se fa­ce cu mul­tă gri­jă. În con­ti­nua­re se udă, se pli­vește, se tra­te­a­ză, dar la ne­voie. Da­că ră­sa­dul crește greu și se îngăl­be­nește, se poa­te apli­ca o îngrășa­re cu azo­tat de amo­niu, în con­cen­trație de 0,5% (adi­că 50 g îngrășă­mânt la 10 li­tri de apă). Spor la lu­cru vă do­resc!

Un ră­sad de foar­te bu­nă ca­li­ta­te are 5-7 frun­ze de cu­loa­re verde închis, să­nă­toa­se, cu ră­dă­cini bi­ne dez­vol­ta­te. Ma­ne­vra­rea se fa­ce cu ma­re gri­jă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.