Ba­me­le vor căl­du­ră

Mag­da Bă­lă­nes­cu, loc. Ale­xan­dria, jud. Te­le­or­man

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Ba­me­le pro­vin din Asia, sunt cu­nos­cu­te de pe la 1500 și au mul­te pro­pri­e­tăți me­di­ci­na­le pen­tru ca­re ar tre­bui lua­te în se­a­mă și in­tro­du­se în me­ni­uri cu­li­na­re. Nu prea sunt cu­nos­cu­te la noi și cel mai bi­ne pot fi cultivate în su­dul ță­rii. Sunt co­mes­ti­bi­le și flo­ri­le, și se­mi­nțe­le sau cap­su­le­le între­gi. Sunt bo­ga­te în ca­ro­ten, com­ple­xul de vi­ta­mi­ne B și C. Sunt fo­lo­si­te în afe­cți­uni res­pi­ra­to­rii, con­sti­pații. Pen­tru su­pe sau so­suri sunt un bun agent de îngroșa­re, de­oa­re­ce co­nțin mu­ci­la­gii. Pen­tru de­co­ruri cu­li­na­re, mânca­re, za­cus­că, sa­la­te, ghi­veci în com­bi­nații cu alte le­gu­me sunt ex­ce­len­te. Se cum­pă­ră sem­nițe de ba­me la plic și se pun în ră­sad­nițe sau di­rect în solar, spre fi­ne­le lui mar­tie. La înce­pu­tul lui apri­lie, când vre­mea se încăl­zește, ră­sa­dul poa­te fi pus în gră­di­nă. Ate­nție, ba­me­le sunt des­tul de pre­te­nți­oa­se și vor căl­du­ră. Le plac lo­cu­ri­le înso­ri­te, nu ne­ce­si­tă ni­cio îngri­ji­re spe­cia­lă, nu au dău­nă­tori. Se pun în li­nie dre­ap­tă, la dis­ta­nță de 50 cm, ide­al să fie pe un tra­seu de iri­gație prin pi­cu­ra­re. Le pla­ce apa, se fac mari și stu­foa­se, au frun­ze foar­te mari, o floa­re de­o­se­bit de fru­moa­să, fruc­tul în for­mă de con. Se ru­pe pur și sim­plu le­gu­ma când are o di­men­si­u­ne me­die, cât a unui de­get (sub 10 cm); cresc re­pe­de, iar da­că îmbă­trânesc sunt mai tari.

Da­că nu sunt pre­pa­ra­te ime­diat, ba­me­le se păs­tre­a­ză la fri­gi­der câte­va zi­le, dar nes­pă­la­te. Arun­cați pri­ma apă la fi­ert și nu vor lă­sa mu­ci­la­giu în mânca­re. În rest, la za­cus­că, ghi­ve­ce sau alte între­bu­i­nțări nu tre­bu­ie fă­cut așa. Pen­tru anul ur­mă­tor, pu­teți lă­sa în vre­juri câte­va ba­me să ajun­gă la ma­tu­ri­ta­te, le us­cați apoi și le luați se­mi­nțe­le. Suc­ces!

Ba­me­le se dez­vol­tă bi­ne pe te­re­nuri cultivate an­te­ri­or cu to­ma­te, ar­dei, vi­ne­te, var­ză sau du­pă ver­dețuri (spa­nac, salată, ce­a­pă verde).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.