Pen­tru păr ire­zis­ti­bil

Practic Idei - - SĂ FIM SĂNĂTOȘI - ✍ Ior­da­na Va­si­le, Bu­zău

Pri­ma con­diție pen­tru a avea un păr nor­mal și fru­mos es­te să ur­măm un mod de hrănire și de viață să­nă­tos.

PĂ­RUL NOR­MAL

Spă­la­rea cu un șam­pon na­tu­ral pe ba­ză de ulei de măs­li­ne, pe ca­re-l pu­teți cum­pă­ra de la ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te, o lim­pe­zi­re cu apă căl­duță și oțet sau ze­a­mă de lă­mâie sunt ope­rați­uni su­fi­ci­en­te pen­tru a avea un păr să­nă­tos, stră­lu­ci­tor și mă­tă­sos.

Pen­tru to­ni­fi­e­re, sti­mu­la­re și par­fu­ma­re, va­la­bil pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de păr, pre­pa­rați ur­mă­toa­rea loți­u­ne: 1 lin­gu­riță flori de le­vă­nți­că, 1 lin­gu­riță frun­ze us­ca­te de mes­te­a­căn, 1 lin­gu­ră oțet de fruc­te și câte­va pi­că­turi de ulei ete­ric de le­vă­nți­că.

Se închid toa­te într-o sti­clă și se la­să timp de șap­te zi­le la ma­ce­rat. Apoi se stre­coa­ră și la fi­nal se adau­gă ulei­ul de le­vă­nți­că. Înain­te de uti­li­za­re se ames­te­că o par­te loți­u­ne cu do­uă pă­rți apă, se ma­se­a­ză cu ace­as­ta pi­e­lea ca­pu­lui și pă­rul; nu se clă­tește. Pen­tru ma­sa­re, fo­lo­sește o mă­nușă fro­tir (sti­mu­le­a­ză cir­cu­lația san­gvi­nă). Pă­rul de­vi­ne moa­le și mă­tă­sos da­că înmoi mă­nușa în 1/8 l lapte ne­de­gre­sat, ma­se­zi ușor și lași 15 mi­nu­te, apoi clă­tești cu apă căl­duță. Pă­rul blond ca­pă­tă lu­ciu mă­tă­sos da­că pui în șam­pon do­uă lin­gu­rițe de ze­a­mă de lă­mâie. Pen­tru fi­xa­rea pă­ru­lui fo­lo­siți be­re, mi­ro­sul îi dis­pa­re du­pă us­ca­re.

PĂ­RUL GRAS

Nu-l pe­riați in­tens de­oa­re­ce se pro­du­ce mai mult se­bum. Adău­gați la fi­e­ca­re spă­la­re 5-10 pi­că­turi de ulei de ar­bo­re de ce­ai (re­gle­a­ză pro­du­cția de se­bum). Evi­tați mâncă­ru­ri­le pre­lu­cra­te in­dus­trial și pe ce­le gra­se. Pă­rul gras se spa­lă mai des, chiar zil­nic; nu fo­lo­si șam­pon agre­siv, va îngrășa și mai re­pe­de pă­rul. Pen­tru păr gras și su­bți­re ape­le­a­ză cu încre­de­re la o loți­u­ne pre­gă­ti­tă prin in­fu­za­rea a 1 lin­gu­riță roz­ma­rin, 1 lin­gu­riță mușețel, 1 lin­gu­riță urzici, 10 ml apă și 1 lin­gu­riță oțet de fruc­te. Du­pă 10 mi­nu­te stre­cori și ma­se­zi pă­rul ud.

Da­că nu ai timp să te spe­li pe cap, înce­ar­că un șam­pon us­cat ca­re va con­feri pă­ru­lui un as­pect proas­păt și mi­ros plă­cut. Ai ne­voie de 100 g pul­be­re de ră­dă­ci­nă de vi­o­le­te, 25 g pul­be­re de acid sa­li­ci­lic, 25 g bo­boci de tran­da­firi us­cați,1 să­cu­leț de pânză. Ames­te­că pri­me­le do­uă pul­beri, pu­ne tran­da­fi­rii în să­cu­leț și pre­se­a­ză-i cu un fă­că­leț sau o sti­clă până obții o pul­be­re pe ca­re o ames­teci cu ce­le­lal­te do­uă. Aplici pra­ful pe păr, lași să acți­o­ne­ze câte­va mi­nu­te apoi îl înde­păr­te­zi cu o pe­rie ți­nând ca­pul aple­cat în față.

PĂ­RUL US­CAT

Are ne­voie de îngri­jiri su­pli­men­ta­re, pe­ri­o­dic. Pro­te­je­a­ză-l cu ur­mă­to­rul șam­pon pre­pa­rat din in­gre­di­en­te cât mai proas­pe­te: 1 al­buș, 2 găl­be­nușuri, 1 lin­gu­riță de mi­e­re, 1 lin­gu­riță ulei de măs­li­ne, ze­a­ma de la 1 lă­mâie. Aplici pe pă­rul ud, ma­se­zi, lași puțin să acți­o­ne­ze, apoi clă­tești cu gri­jă cu mul­tă apă căl­duță. O cu­ră pen­tru pro­te­cție se fa­ce din când în când cu o pas­tă din: 2 lin­guri ulei de măs­li­ne fre­ca­te cu 1 găl­be­nuș. O aplici pe pă­rul us­cat, prin ma­saj, înve­lești ca­pul cu un pro­sop și du­pă 30 de mi­nu­te clă­tești. Pen­tru pă­rul us­cat, cu fi­re des­pi­ca­te: 40 ml ulei de ri­cin și 100 ml ulei de măs­li­ne se toar­nă pes­te 10 g cim­bru, 10 g roz­ma­rin, 10 g frun­ze de urzici. Lași la ma­ce­rat do­uă zi­le, stre­cori, pui pe păr, lași do­uă ore. Apoi spe­li cu șam­pon na­tu­ral, iar pă­rul va de­ve­ni ușor și va că­pă­ta vo­lum. Suc­ces!

Ma­sa­jul scal­pu­lui aju­tă pă­rul, sti­mu­le­a­ză cir­cu­lația san­gvi­nă.

Loți­u­nea cu ulei de le­vă­nți­că fa­ce mi­nuni pen­tru pă­rul nor­mal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.