Sti­ma­tă re­da­cție și dra­gi ci­ti­tori,

Practic Idei - - CĂLĂTORIM -

Cu mul­tă bu­cu­rie vă scriu des­pre ma­ni­fes­ta­rea de su­flet pe ca­re am or­ga­ni­zat-o la Reșița cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le și mai ales des­pre ve­de­ta ex­po­ziți­ei de fru­mos și ta­lent ro­mânesc, o ro­chie de nun­tă cu­su­tă în ur­mă cu aproa­pe 200 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.