Scur­tă vi­zi­tă la Pa­ris

Practic Idei - - CĂLĂTORIM - ✍ Ca­tița Pe­tro­vici, Svi­nița, jud. Me­he­di­nți

Du­pă prânz am și ple­cat să fa­cem cu­noști­nță cu „Orașul lu­mi­nii și al iu­bi­rii”. Pri­ma da­tă am ajuns cu tre­nul, acel ves­tit Rer, în Piața Char­les de Gaul­le. Ce să vă spun? Pa­ri­sul es­te, du­pă pă­re­rea mea, cel mai fru­mos oraș al Eu­ro­pei. Pre­do­mi­nă clă­di­ri­le ve­chi, chiar foar­te ve­chi, re­con­stru­i­te, dar cu ace­e­ași cu­loa­re de odi­ni­oa­ră. Era foar­te mul­tă lu­me, oa­me­nii sunt buni, co­mu­ni­ca­ti­vi și os­pi­ta­li­eri, ca și noi, ro­mânii. Du­pă ce am ad­mi­rat ace­as­tă par­te a Pa­ri­su­lui, am ple­cat spre cea mai aglo­me­ra­tă și cir­cu­la­tă ar­te­ră, Cham­ps Ely­sées. Aco­lo

am avut ce ve­dea: ma­ga­zi­ne su­per­be, par­curi, res­tau­ran­te. Mag­no­li­i­le erau înflo­ri­te și ema­nau un mi­ros îmbi­e­tor și foar­te plă­cut. Ne-am plim­bat prin aces­te lo­curi bi­ne­cu­vânta­te până se­a­ra târziu.

A do­ua zi, pe 29 apri­lie, am ple­cat spre alte des­ti­nații. Am mers pe jos pes­te opt ore, timp în ca­re am stră­bă­tut zo­ne ale fru­mo­su­lui Pa­ris. Am ajuns în ce­le­bra Piață Tro­ca­de­ro, un­de era atât de mul­tă lu­me, fi­ind și sâmbă­tă, încât abia reușe­am să ne stre­cu­răm prin­tre oa­meni. Deodată, în fața noas­tră a apă­rut ves­ti­tul Turn Eif­fel. Ne-am apro­piat de el, am ad­mi­rat acea con­stru­cție imen­să de me­tal și i-am fe­li­ci­tat, în gând, pe cei ca­re l-au proi­ec­tat și con­stru­it. Es­te fan­tas­tic, es­te uriaș, es­te nes­pus de fru­mos. Încă o da­tă m-am mi­nu­nat de pri­ce­pe­rea și mâna omu­lui ca­re cre­e­a­ză mi­nuni. Apoi, la pas, am ple­cat spre Mu­zeul Lo­u­vre. Din pă­ca­te, tim­pul nu ne-a per­mis să in­trăm, așa că l-am ad­mi­rat doar la ex­te­ri­or.

SAINTE CHAPELLE ȘI NOTRE DAME

În ul­ti­ma zi a ex­cur­si­ei, am ho­tă­rât să vi­zi­tăm și alte ves­ti­gii și fru­mu­seți ale Pa­ri­su­lui. Am ple­cat spre Sainte Chapelle, un­de am ad­mi­rat alte clă­diri mo­nu­men­ta­le nes­pus de fru­moa­se. Am tre­cut prin piața flo­ri­lor, iar ce am pu­tut ve­dea aco­lo nu se poa­te des­crie. Erau mii și mii de flori, de soi­uri pe ca­re nu le-am vă­zut ni­căi­eri. Ema­nau un mi­ros atât de plă­cut, iar pri­ve­liștea era de vis! Ul­ti­ma noas­tră des­ti­nație a fost ves­ti­ta Ca­te­dra­lă Nôtre Dame. Arhi­tec­tu­ra aces­teia ne-a lă­sat muți (la fel și Arcul de Tri­umf pe îl vi­zi­ta­se­răm ce­va mai de­vre­me), pe­reții erau pa­vați cu zeci de sta­tui, sta­tue­te, ba­so­re­li­e­furi. O mi­nu­ne a lu­mii, a ci­vi­li­zați­ei și o încânta­re pen­tru vi­zi­ta­tori. Și, fi­ind du­mi­ni­că, am in­trat și în ca­te­dra­lă și am par­ti­ci­pat și la o sluj­bă re­li­gi­oa­să. In­te­ri­o­rul aces­tei ca­te­dra­le es­te la fel de im­pu­nă­tor.

Ne vom întoar­ce la Pa­ris cu pri­ma oca­zie!

Am mers pe jos pes­te opt ore și am vă­zut zo­ne in­te­re­san­te din Pa­ris.

Tur­nul Eif­fel are 324 m înă­lți­me, cântă­rește 10.000 de to­ne și a fost con­stru­it între 1887-1889.

Nôtre Dame atra­ge anual pes­te 10 mi­li­oa­ne de tu­riști. Con­stru­i­tă între 1163-1345, ca­te­dra­la are vi­tra­lii și sta­tui foar­te va­lo­roa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.