Pen­tru noi, co­pii și na­tu­ră

Practic Idei - - DIN SUMAR - Mo­ni­ca Vi­e­ri­ciu

Am pășit de­ja în lu­na ci­reșe­lor ru­me­ne pur­ta­te în co­pi­lă­rie cu ma­re mândrie la ure­chi și îmi amin­tesc cu drag de ve­ci­na bu­ni­ci­lor mei. Tan­ti Pa­ras­chi­va avea o mi­că li­va­dă de pruni, iar la poar­ta din­spre ca­să un ci­reș nu prea înalt, dar ca­re se încăr­ca de fruc­te ro­tun­joa­re, de un roșu in­tens, ca­re ne fă­ce­au cu ochi­ul de fi­e­ca­re da­tă când tre­ce­am pe stra­dă. Ne îndem­nau să ne întin­dem pes­te gard du­pă ele. Dar noi doar le mângâiam cu pri­vi­rea și nu­mă­ram cu ne­răb­da­re zi­le­le ră­ma­se până spre sfârși­tul lu­nii, căci ve­ci­na, bu­nă la su­flet, în fi­e­ca­re an che­ma toți pușta­nii din car­ti­er atunci când cu­le­gea ci­reșe­le. Și era o ve­se­lie, când ne întâlneam cu toții și ne um­ple­am mâi­ni­le cu fruc­te ze­moa­se și ne bu­cu­ram de par­că era pri­ma da­tă când mâncam ci­reșe! Iar ve­ci­na noas­tră zâmbea cu blândețe și toa­tă fața pli­nă de zbârci­turi i se lu­mi­na într-un mod apar­te. Așa am învățat să res­pect mun­ca altu­ia, să cer fru­mos da­că do­resc ce­va, să aștept cu ră­da­re și să mu­lțu­mesc atunci când mi se ofe­ră. Acum are și ma­ma mea un ci­reș, cul­mea!, tot lângă poar­tă, și când vi­ne vre­mea cu­le­su­lui, adu­nă co­pi­ii din ve­cini și le împar­te cu drag ci­reșe.

Dar pen­tru a ne bu­cu­ra de ce­ea ce ne ofe­ră na­tu­ra, tre­bu­ie să o și pro­te­jăm. Așa că hai­de să săr­bă­to­rim Zi­ua Mon­dia­lă a Me­di­u­lui (5 iu­nie), Zi­ua Oce­a­nu­lui Pla­ne­tar (8 iu­nie), Zi­ua Mon­dia­lă pen­tru com­ba­te­rea Se­ce­tei și a Deșer­ti­fi­că­rii (17 iu­nie) într-un fel ca­re să con­te­ze, im­pli­cându-ne în acți­uni be­ne­fi­ce naturii. Fi­e­ca­re gest aju­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.