De­fe­cți­uni și so­luții

Practic Idei - - BRICOLĂM - Adrian No­le, Mi­o­veni, jud. Argeș

Cea mai frec­ven­tă pro­ble­mă la apa­ra­te­le fri­go­ri­fi­ce es­te că nu înghe­ață co­res­pun­ză­tor. Acest lu­cru se întâmplă din cau­za ma­te­ria­lu­lui fo­lo­sit la con­stru­cția apa­ra­tu­lui în si­ne și anu­me con­duc­te­le de alu­mi­niu prin ca­re cir­cu­lă agen­tul de ră­ci­re. Fir­me­le con­struc­toa­re au re­dus gro­si­mea lor, iar aces­tea du­pă aproa­pe doi ani se sparg, ce­de­a­ză și fri­gi­de­rul nu mai fun­cți­o­nea­ză. Es­te mult de lu­cru în ace­as­tă si­tuație, dar tot­de­au­na exis­tă o so­luție, iar de­fe­cți­u­nea oda­tă re­me­dia­tă fri­gi­de­rul poa­te fun­cți­o­na și încă 10 ani, bi­neînțe­les da­că nu mai apa­re altce­va între timp.

Cei ce lo­cu­i­esc în ca­se fă­ră încăl­zi­re cen­tra­lă să ia în cal­cul că o com­bi­nă fri­go­ri­fi­că nu fun­cți­o­nea­ză la pa­ra­me­tri nor­ma­li da­că stă într-o ca­me­ră neîncăl­zi­tă. În ca­zul mași­ni­lor de spă­lat, se de­fec­te­a­ză în pri­mul rând rul­me­nții din cau­za su­praîncăr­că­rii cu ru­fe, a de­ter­ge­nți­lor ne­co­res­pun­ză­tori, anu­me de­ter­gent pen­tru spă­lat ma­nual fo­lo­sit în mași­ni­le au­to­ma­te. Aces­ta for­me­a­ză ade­vă­ra­te „stânci”, im­pro­priu spus.

Alt de­fect es­te ar­de­rea plă­cii elec­tro­ni­ce ca­re sur­vi­ne în ur­ma șo­cu­ri­lor de ener­gie elec­tri­că. Es­te un de­fect ma­jor, dar și aces­ta se re­zol­vă. Vă sfă­tu­i­esc să nu fo­lo­siți mași­na la tu­rații ma­xi­me și să spă­lați șo­se­te­le într-un să­cu­leț din per­dea pen­tru a nu alu­ne­ca la pom­pa de eva­cua­re. Da­că op­tați pen­tru un apa­rat la mâna a do­ua, ale­geți un ma­ga­zin cu re­nu­me și ca­re ofe­ră ga­ra­nție de cel puțin un an.

Pen­tru ori­ce pro­ble­me exis­tă re­zol­vări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.