De aju­tor pen­tru proi­ec­te­le ta­le

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Pen­tru ca proi­ec­te­le ta­le de bri­co­laj să prin­dă viață, Bri­co De­pôt îți ofe­ră cel mai ma­re ca­ta­log de bri­co­laj și ame­na­ja­re a lo­cu­i­nței din Ro­mânia.

Gă­sești in­spi­rație pen­tru proi­ec­te­le ta­le în ce­le 376 de pa­gini ale ca­ta­lo­gu­lui, ca­re in­clud 15.000 de pro­du­se (din ca­re 3.000 pro­du­se noi), gu­pa­te în 13 ca­te­go­rii. Ai la dis­po­ziție și o apli­cație de­di­ca­tă ca­re îți ofe­ră ac­ces la toa­te pro­du­se­le din ca­ta­log, cu prețuri și sto­curi ac­tua­li­za­te. Gă­sești ca­ta­lo­gul, tu­to­ria­le din ca­re să te in­spiri și in­for­mații su­pli­men­ta­re pe si­te-ul www.bri­co­de­pot.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.