Artă pen­tru toa­tă lumea

Practic Idei - - SFATURI & INFO -

Da­că te nu­meri prntre cei ca­re știu să apre­ci­e­ze ar­ta ade­vă­ra­tă și ca­re do­resc să se încon­joa­re de ta­blo­uri ce­le­bre, atunci înce­ar­că să in­tri pe si­te-ul www.mys­tu­di­os.com/ar­tgal­le­ry. Aici te si­mți ca într-un mu­zeu, de­oa­re­ce sunt adu­na­te pes­te 100.000 din­tre ce­le mai fai­moa­se și mai va­lo­roa­se ta­blo­uri din între­a­ga lu­me. Chiar da­că nu ve­zi nu­me­le ar­tiști­lor tăi pre­fe­rați pe lis­tă, nu înse­am­nă că au fost ui­tați; cau­tă du­pă nu­me­le au­to­ru­lui sau al pic­tu­rii. Aici poți co­man­da re­pro­du­ceri ale aces­tor ope­re exe­cu­ta­te ma­nual de ar­tiști au­ten­tici, ca­re pot fa­ce și pic­turi la co­man­dă, du­pă fo­to­gra­fii pe hârtie sau di­gi­ta­le. Pro­du­sul es­te li­vrat cu cer­ti­fi­cat de au­ten­ti­ci­ta­te și are ga­ra­nție 365 de zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.