Me­sa­je de iu­nie

Dra­gii noștri, Re­zer­văm aces­te pa­gini pen­tru a vă pu­bli­ca între­bă­ri­le adre­sa­te redacției sau altor ci­ti­tori, sfa­tu­ri­le mai scur­te, răs­pun­su­ri­le pe ca­re le ofe­riți la pro­ble­me pre­ci­se, ură­ri­le voas­tre și di­ver­se­le anu­nțuri pe ca­re le fa­ceți.

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Ge­or­ge­ta Do­brin, Bu­cu­rești

Dra­gii mei,

Anul tre­cut, ne-am pe­tre­cut con­ce­di­ul în stați­u­nea Olă­nești. Aco­lo ne-am împri­e­te­nit cu o fru­moa­să fa­mi­lie din Bu­cu­rești, Vița și Ste­li­că Bra­to­sin. Ne-au in­vi­tat într-o ex­cur­sie mi­nu­na­tă în stați­u­nea Si­naia, la o pen­si­u­ne pe ca­re dânșii o frec­ven­te­a­ză de mult timp, „Ca­sa Ian­nis”. Am fost im­pre­si­o­nați plă­cut de lo­curi și oa­meni. Am ur­cat pe mun­te, ne-am plim­bat cât a fost zi­ua de ma­re, ne-am si­mțit bi­ne și vom re­ve­ni cu drag. Va­ca­nțe plă­cu­te să aveți!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.