Gră­di­na zâne­lor

Practic Idei - - SUMAR - @ Ste­lia­na Cris­ti­na Voi­cu, Ploi­eş­ti, jud. Pra­ho­va

Am fă­cut un plan al gră­di­nii, am sta­bi­lit cum am vrea să ara­te, astfel încât cas­te­lul să fie pro­por­ţi­o­nal cu gră­di­na. Am avut în ve­de­re mai mul­te as­pec­te: să exis­te un râu, să fie lu­mi­na­tă gră­di­na, plantele pe ca­re le pu­nem să nu fie doar de de­cor, ci să cre­as­că, dar să nu aca­pa­re­ze gră­di­na. Am fă­cut o lis­tă cu toa­te ma­te­ria­le­le ca­re ne tre­bu­ie și am cum­pă­rat doar o par­te din ele (ghi­ve­ci­ul, pă­mântul pen­tru flori), pe ce­le­lal­te pro­du­se le-am avut pen­tru că eu și so­ra mea fa­cem din când în când fe­li­ci­tări lu­cra­te de mână, așa că nu am in­ves­tit mult în acest proi­ect. Vă pu­te­ţi fo­lo­si de ce ave­ţi prin ca­să, du­pă ima­gi­nația voas­tră.

CAS­TE­LUL TURN

Pen­tru cas­te­lul turn am fo­lo­sit o sti­clă din plas­tic ră­ma­să de la iaurt, pe ca­re am spă­lat-o bi­ne și am us­cat-o. Am pic­tat-o cu vop­se­le acri­li­ce, ca­re sunt mai lu­ci­oa­se de­cât acua­re­le­le, se usu­că re­pe­de și cu ca­re se lu­cre­a­ză mai bi­ne. Am op­tat pen­tru nuan­ţe de ma­ro ca­re să imi­te lem­nul, iar poar­ta și ge­a­mu­ri­le le-am fă­cut al­bas­tre. Am lă­sat pes­te noap­te la us­cat. A do­ua zi l-am de­co­rat: am li­pit pe sti­clă o ban­dă ade­zi­vă de­co­ra­ti­vă ca o ar­ca­dă în ju­rul por­ţii, apoi cu li­pici si­li­co­nic tran­spa­rent am fi­xat o broșă-tran­da­fir și tot fe­lul de măr­ge­lu­ţe pen­tru un as­pect plă­cut.

Aco­pe­rișul tur­nu­lui l-am fă­cut un con din hârtie car­to­na­tă, pe ca­re l-am li­pit cu ara­cet și l-am lă­sat la us­cat. Am fi­xat pe el cu li­pici si­li­co­nic boa­be de ca­fea, pen­tru un as­pect rus­tic. Pen­tru că zâne­le re­ci­cle­a­ză obi­ec­te­le gă­si­te prin pă­du­re sau pi­er­du­te de oa­meni, am de­co­rat cu ce ave­am la înde­mână: con­fe­ti, flo­ri­ce­le, praf de zâne (scli­pici ver­de), măr­ge­le roz, flu­tu­rași, ghin­de și mu­guri de brad. Am lă­sat din nou la us­cat.

Apoi am dat cu li­pici si­li­co­nic pe gu­ra sti­clei pre­gă­ti­te an­te­ri­or și i-am adău­gat aco­pe­rișul.

AME­NA­JA­REA GRĂ­DI­NII

Într-o jar­di­ni­e­ră am pus pă­mânt pen­tru flori, l-am stro­pit cu pu­ţi­nă apă, am pus din loc în loc mușchi (luat de la ţa­ră). Am plan­tat câte­va fi­re de ie­de­ră, cras­su­la (ca­re se prin­de ușor și nu e pre­ten­ţi­oa­să) și se­min­ţe de bu­su­i­oc. Apoi am pus o cren­gu­ţă de măr îmbo­bo­ci­tă pe post de stâlp. Am pus o ar­ca­dă din­tr-o toar­tă a unui ghi­veci mai ve­chi și un fir de tran­da­fir boi­e­resc.

În lo­cul un­de am am­pla­sat cas­te­lul, nu am pus mușchi. Am înfipt în pă­mânt un băţ mai lung și mai gros, am fă­cut o gau­ră în ba­za cas­te­lu­lui (la ba­za sti­clei) și am in­tro­dus cas­te­lul, ca să-l asi­gur și să stea mai bi­ne. De jur împre­ju­rul cas­te­lu­lui am pus se­min­ţe de bu­su­i­oc. Abia aștept să ră­sa­ră! Pen­tru pod și râu, am fă­cut o adânci­tu­ră în pă­mânt, în ca­re am pus pi­e­triș al­bas­tru pen­tru râu. Pen­tru pod am fo­lo­sit o pa­nă pen­tru ta­blo­uri, dar pu­te­ţi fo­lo­si ori­ce lem­nișor avut la înde­mână. Am mai adău­gat o că­ra­re co­lo­ra­tă, ca­re du­ce la râu, fă­cu­tă din măr­ge­le de la o bră­ţa­ră mai ve­che. Pen­tru stâlpul de ilu­mi­nat am fo­lo­sit o cren­gu­ţă de măr, iar pen­tru fe­li­nar un lam­pi­on mic din hârtie de ca­re am atașat cu scli­pici o lu­mână­ri­că elec­tro­ni­că, cu LED. Sco­pul nos­tru es­te să ţi­nem ace­as­tă gră­di­nă pe bal­con și să lu­mi­ne­ze dis­cret. Punc­tul cen­tral al proi­ec­tu­lui îl con­sti­tu­ie dră­gă­lașa zână așe­za­tă în mijlocul gră­di­nii, ca un gar­dian. Mește­riți și voi o gră­di­nă de zâne!

La va­ră va fi plă­cut să stăm în bal­con și să ne bu­cu­răm de gră­di­na noas­tră mi­nia­tu­ra­lă la ca­re am lu­crat cu drag.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.