Co­pa­cul-au­to­graf

Am gri­jă să așez întot­de­au­na plan­ta într-un loc bi­ne lu­mi­nat, dar fe­rit de ra­ze­le di­rec­te ale soa­re­lui, ca­re-i dău­nea­ză.

Practic Idei - - SUMAR -

Ele­na Rânci­oa­gă, sat Izvo­ru, com. Pro­vița de Sus, jud. Pra­ho­va

Co­pa­cul-au­to­graf es­te de fapt un ar­bo­re ca­re poa­te atin­ge în na­tu­ră până la 4-6 m înă­lți­me. La noi în ța­ră se cul­ti­vă în ghi­ve­ce (așa cum am și eu de ani de zi­le) ca ar­bust și atin­ge o înă­lți­me de 60-80 cm. Se cul­ti­vă ca plan­tă de apar­ta­ment, are o crește­re len­tă și es­te de­co­ra­ti­vă prin frun­ze­le groa­se, lu­ci­oa­se. Înflo­rește pri­mă­va­ra și va­ra. Flo­ri­le au cu­loa­rea roz, alb sau crem, par­fu­ma­te. La ma­tu­ri­ta­te, floa­rea se tran­sfor­mă într-un fruct ro­tund, roșu.

Va­ra ud mo­de­rat, iar iar­na foar­te puțin, Clu­sia fi­ind des­tul de re­zis­ten­tă la se­ce­tă. Da­că vrei să se dez­vol­te bi­ne, asi­gu­ră-i un loc cu lu­mi­nă in­di­rec­tă ori se­mi­um­bră. Soa­re­le ar­ză­tor de la amia­ză nu-i pri­ește. Poți să-i pui și îngrășă­mânt pri­mă­va­ra și va­ra. În fi­e­ca­re an, pri­mă­va­ra, eu o tran­splan­tez în va­se puțin mai mari și împros­pă­tez pă­mântul, ca­re tre­bu­ie să fie afânat și să per­mi­tă scur­ge­rea apei. Tot pri­mă­va­ra o tai, pen­tru a da o formă com­pac­tă plan­tei. Dra­gii mei, iu­biți flo­ri­le și încon­ju­rați-vă de ele ori­un­de aveți oca­zia, aca­să, la bi­rou, la școa­lă. Nu­mai bi­ne tu­tu­ror!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.