Vi­o­le­ta per­sa­nă

Practic Idei - - SUMAR - @ Eli­sa­be­ta Gli­gor, com. Ce­nad, jud. Ti­miș

Vi­o­le­ta per­sa­nă es­te aco­pe­ri­tă cu nu­me­roa­se flori toa­tă va­ra, până toam­na târziu. Es­te ți­nu­tă ca plan­tă de o va­ră, iar du­pă înflo­ri­re se arun­că, dar, cum am mai spus, es­te bia­nua­lă. Se cul­ti­vă într-un ames­tec de pă­mânt de gră­di­nă, ni­sip, mra­niță și tur­bă fi­broa­să în pă­rți ega­le; pen­tru o dez­vol­ta­re ar­mo­ni­oa­să are ne­voie de cel puțin 10 gra­de Cel­si­us, dar 18 gra­de Cel­si­us es­te tem­pe­ra­tu­ra op­ti­mă. Se va așe­za într-un loc cu mul­tă lu­mi­nă, însă un­de să fie fe­ri­tă de ra­ze­le di­rec­te ale soa­re­lui.

Sub­stra­tul tre­bu­ie me­nți­nut per­ma­nent re­a­văn, dar nu îmbi­bat cu apă. Îi pla­ce da­că frun­ze­le sunt pe­ri­o­dic pul­ve­ri­za­te cu apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei, în tim­pul înflo­ri­rii. O da­tă la 7-10 zi­le se ad­mi­nis­tre­a­ză un fer­ti­li­zant li­chid di­luat în apă pen­tru uda­re. Pen­tru o înflo­ri­re abun­den­tă și con­ti­nuă, flo­ri­le vește­ji­te se rup de pe plan­tă. Înmu­lți­rea se poa­te fa­ce prin se­mi­nțe la sfârși­tul ve­rii sau pri­mă­va­ra tim­pu­riu; se­mi­nțe­le se împrăștie pe su­pra­fața unui strat sau într-un ghi­veci adânc de 10 cm. Fi­in­dcă vi­o­le­te­le per­sa­ne ger­mi­ni­ze­a­ză la lu­mi­nă, se­mi­nțe­le nu se aco­pe­ră cu pă­mânt. Se­mi­nțe­le înco­lțesc la 18 gra­de Cel­si­us și în 5 luni plan­ta ajun­ge la ma­tu­ri­ta­te de înflo­ri­re. De exem­plu, da­că se­mă­na­tul are loc în lu­na fe­brua­rie, plan­ta va înflori va­ra, iar da­că se fa­ce toam­na, înflo­ri­tul va avea loc pri­mă­va­ra. Însă plan­ta se poa­te înmu­lți mult mai sim­plu prin bu­tași de lăs­tari. Se re­col­te­a­ză de pe plan­ta-ma­mă lăs­tari și se pun în pa­ha­re cu apă, iar când apar pri­me­le ră­dă­cini, se plan­te­a­ză în pă­mânt de flori și tur­bă. Ate­nție, o uda­re ne­co­res­pun­ză­toa­re du­ce la ofi­li­rea frun­ze­lor și poa­te opri dez­vol­ta­rea flo­ri­lor. Plan­ta poa­te fi dis­tru­să foar­te re­pe­de de pă­du­chi, de ace­ea în mo­men­tul apa­riți­ei aces­tor dău­nă­tori, se com­bat cu in­sec­ti­cid. Ate­nție, ca­ni­cu­la poa­te scur­ta pe­ri­oa­da de înflo­ri­re. Vă do­resc flori fru­moa­se!

Da­că stag­nea­ză înflo­ri­rea, înse­am­nă că plan­ta nu a fost cu­răța­tă la timp de flo­ri­le tre­cu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.