VEȘTI BU­NE! De acum, ne gă­sești și pe Fa­ce­book. Cau­tă Prac­tic Idei!

Practic Idei - - PREMII ȘI CONCURSURI -

Când tri­mi­teți ma­te­ria­le pen­tru pu­bli­ca­re, ți­neți cont că apre­ci­em ex­pe­ri­e­nțe­le per­so­na­le. Es­te lău­da­bil că vă in­for­mați din cât mai mul­te sur­se și că apli­cați în ca­sa și gră­di­na voas­tră me­to­de­le des­pre ca­re aflați din că­rți, re­vis­te, in­ter­net, dar nu ac­cep­tăm tex­te sau fo­to­gra­fii co­pia­te. Expe­di­ind ma­te­ria­le ca­re nu vă apa­rțin și asu­pra că­ro­ra sunt înre­gis­tra­te drep­turi de au­tor, vă asu­mați con­se­ci­nțe­le. C ând tri­mi­teți fo­to­gra­fii pe e-mail, asi­gu­rați-vă că au cel puțin 1 MB, alt­fel nu pot fi fo­lo­si­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.