Eta­je­ră de co­lț

Practic Idei - - SUMAR - Na­ta­lia Ne­a­gu, loc. Sto­e­nești, jud. Argeș Pe ace­as­tă eta­je­ră țin și no­tițe des­pre flori, po­mi fruc­ti­feri și le­gu­me, lua­te du­pă ar­ti­co­le­le din re­vis­tă, a că­rei co­le­cție o dețin.

Ne tre­bu­ia mo­bi­lă pe co­lț în li­ving, ca­re să adu­ne toa­te apa­ra­te­le elec­tro­ni­ce. Am cău­tat în ma­ga­zi­ne, dar nu se po­tri­ve­au nici ca dimensiuni, nici ca preț. Am vrut să co­man­dăm, dar ni s-a pă­rut scump. Atunci soțul s-a gândit să con­stru­ias­că el acest co­lțar. Avea do­uă le­ațuri de brad, ve­chi, us­ca­te foar­te bi­ne și câte­va scânduri la­te, bu­ne pen­tru eta­je­re­le ne­ce­sa­re.

Ca unel­te a fo­lo­sit: fe­răs­trău pen­du­lar, ni­ve­lă, dal­tă la­tă, ci­o­can, rin­dea elec­tri­că și un banc de lu­cru (la el în ate­li­er).

CUM A PROCEDAT

Din ce­le do­uă le­ațuri cu pro­fil pă­trat a fă­cut ca­drul în tri­un­ghi isos­cel, du­pă di­men­si­u­ni­le ne­ce­sa­re în co­lțul nos­tru. Ca­drul a fost întă­rit cu scându­ri­le la­te fo­lo­si­te pen­tru ce­le cinci eta­je­re, dea­su­pra fi­ind cea a te­le­vi­zo­ru­lui. A vop­sit cu lac co­lo­rat, du­pă ce a dat înain­te de do­uă ori cu ulei de in. Ate­nție! Se dă și cu lac, și cu ulei de do­uă ori, dar în aer li­ber, de­oa­re­ce ema­nă un mi­ros foar­te pu­ter­nic și tre­bu­ie lă­sat obi­ec­tul vop­sit trei zi­le să se usu­ce bi­ne și să se ae­ri­se­as­că. În afa­ră de ba­nii pen­tru lac și ulei (50 lei), nu ne-a cos­tat ni­mic. Important es­te ca lem­nul de brad și scându­ra pen­tru eta­je­re să fie foar­te bi­ne us­ca­te, de­oa­re­ce lem­nul ver­de se strâmbă du­pă pre­lu­cra­re. Noi am avut aces­te ma­te­ria­le de la con­stru­cția ca­sei. Sper că proi­ec­tul nos­tru v-a in­spi­rat. Să­nă­ta­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.