Amin­tiri din Ve­neția

Practic Idei - - SUMAR - Ca­tița Pe­tro­vici, Svi­nița, jud. Me­he­di­nți

Încă din pri­ma zi am ple­cat, la pas, să fa­cem cu­noști­nță cu Ve­neția. Ne-a fer­me­cat și ui­mit pri­ve­liștea ca­se­lor „îne­ca­te” în ape­le ca­na­le­lor ca­re stră­bat orașul de-a lun­gul lui. Pe aces­te ca­na­le se cir­cu­lă doar cu ves­ti­te­le gon­do­le, ne­gre, fru­mos or­na­te, bi­ne ca­pi­to­na­te. Stră­duțe­le sunt foar­te îngus­te și în mu­lți­mea ace­ea a tu­riști­lor abia poți tre­ce. La par­te­rul tu­tu­ror imo­bi­le­lor sunt zeci, su­te și mii de ma­ga­zi­ne cu tot fe­lul de pro­du­se. Dar pre­do­mi­nă ma­ga­zi­ne­le ca­re au doar ves­ti­ta sti­clă de Mu­ra­no sau măști de tot fe­lul pen­tru că Ve­neția, ca și Rio, es­te orașul ma­ri­lor car­na­va­luri.

A do­ua zi, tot la pas, am ple­cat să vi­zi­tăm po­dul Rial­to de pe Ma­re­le Ca­nal. Ne-a im­pre­si­o­nat fru­mu­sețea, ar­hi­tec­tu­ra și între­a­ga ima­gi­ne a po­du­lui. Apoi am ple­cat

spre Piața San Mar­co, un­de am in­trat și la Ba­si­li­ca pur­tând ace­lași nu­me.

PALATUL DOGILOR

Palatul es­te imens și se spu­ne că aco­lo, timp de aproa­pe un mi­le­niu, a dom­nit ace­e­ași di­nas­tie, din ta­tă în fiu. La aces­te clă­diri ne-au im­pre­si­o­nat or­na­men­te­le de pe aco­pe­riș. Obo­siți, dar fas­ci­nați de ce­le vă­zu­te, ne-am întors la ho­tel.

INSULELE MU­RA­NO ȘI BURANO

Mu­ra­no es­te o in­su­lă-oraș pli­nă cu ma­ga­zi­ne în ca­re pre­do­mi­nă obi­ec­te­le din ce­le­bra sti­clă. De la mi­cii cer­cei, broșe, brățări și până la ma­si­ve­le sta­tue­te, can­de­la­bre sau alte obi­ec­te, to­tul e din preți­oa­sa sti­clă. La o mi­că fa­bri­că, sub ochii noștri, trei meșteri sti­clari au fă­cut, la foc des­chis, o sta­tue­tă fru­moa­să. Am mers și la Burano, iar în a pa­tra zi ne-am luat ră­mas bun de la Ve­neția.

La Palatul Dogilor ne-au ui­mit or­na­men­te­le fi­li­gra­na­te de la par­tea su­pe­ri­o­ră a clă­di­rii.

Burano atra­ge prin co­lo­ri­tul ca­se­lor. Fi­e­ca­re fața­dă a ca­sei are o altă cu­loa­re. De la gal­ben la oranj, roșu, ver­de, al­bas­tru, vi­o­let etc., ni­mic nu se re­pe­tă pe acea stra­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.