Va­ca­nța, sta­re de spi­rit

Practic Idei - - DIN SUMAR - Mo­ni­ca Vi­e­ri­ciu

A so­sit și mi­e­zul ve­rii! Mi­ro­sul de praf, soa­re­le ne­mi­los și ae­rul ires­pi­ra­bil do­mi­nă orașul. Cauți gră­bit câte un loc la um­bră, un suc de la fri­gi­der sau o îngheța­tă ca să mai uiți de arșiță. Poa­te cre­zi că faci par­te din ca­te­go­ria ce­lor re­zis­te­nți, dar nu su­bes­ti­ma ca­ni­cu­la. Bi­ne es­te să eviți de­pla­să­ri­le lun­gi și ex­pu­ne­rea la soa­re în tim­pul prânzu­lui și să-ți aco­peri ca­pul cu o pă­lă­rie, șap­că sau ban­da­nă. Acum sunt bu­ne hai­ne­le în cu­lori des­chi­se, din ma­te­ria­le va­po­roa­se, ca­re să aco­pe­re o bu­nă par­te din su­pra­fața pi­e­lii, și cre­me­le cos­me­ti­ce ca­re au fac­tor de pro­te­cție UVA și UVB ri­di­cat. Ori­un­de ai mer­ge, ia cu ti­ne o sti­cluță cu apă! Re­nu­nță la mâncă­ru­ri­le gre­le, la gră­si­mi­le în ex­ces și ai gri­jă să te hi­dra­te­zi co­res­pun­ză­tor. Evi­tă bău­tu­ri­le foar­te reci da­că ești încins de la soa­re și obișnu­i­ește-te trep­tat cu tem­pe­ra­tu­ra apei din ba­zi­nul ori la­cul în ca­re vrei să înoți. Nu sări cu ca­pul înain­te în ape a că­ror adânci­me nu o cu­noști! Tre­zește-te de­vre­me și plim­bă-te des­cu­lț prin iar­ba pli­nă de ro­uă sau pe ni­si­pul de la ma­lul mă­rii, pentru că au un efect te­ra­peu­tic de­o­se­bit. Ima­gi­nea­ză-ți în fi­e­ca­re di­mi­neață că înce­pi o no­uă viață, mai bu­nă, mai împli­ni­tă, mai echi­li­bra­tă, pentru că ast­fel vei atra­ge ener­gii po­zi­ti­ve asu­pra ta și gându­ri­le pot de­ve­ni re­a­li­ta­te. Acor­dă-ți câte­va cli­pe în ca­re să te si­mți ca în va­ca­nță, pentru că, până la ur­mă, va­ca­nța nu înse­am­nă doar un loc, o mânca­re, anu­mi­te per­soa­ne, ci es­te, ca și ti­ne­rețea, o sta­re de spi­rit. Ui­tă de gri­ji, ale­ge să fii în va­ca­nță!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.