Fruc­te­le lu­nii iulie: pi­er­sici și cai­se

Practic Idei - - SUMAR - Ioa­na Pre­da, Bu­cu­rești

PI­ER­SI­CA

Se pa­re că a apă­rut cu câte­va mii de ani în ur­mă, în Chi­na. A fost adu­să în Eu­ro­pa de pe­rși, de un­de și nu­me­le de Pru­nus per­si­ca sau Amyg­da­lus per­si­ca. Sâmbu­re­le nu se con­su­mă de­oa­re­ce co­nți­ne o sub­sta­nță foar­te otră­vi­toa­re. Cu toa­te aces­tea, flo­ri­le și frun­ze­le pi­er­si­cu­lui au fost me­reu apre­cia­te. Se știe că însuși Re­ge­le Fra­nței, Lu­do­vic al XIV-lea, și scri­i­to­rul Vol­tai­re uti­li­zau si­ro­pul de flori de pi­er­sic pentru efec­tul la­xa­tiv. Pentru ace­as­ta flo­ri­le se cu­leg pri­mă­va­ra, se aleg ce­le ca­re cad, ca să avem și fruc­te mai apoi, în timp ce frun­ze­le se cu­leg va­ra. Sunt mul­te ti­puri de pi­er­sici, ca­re se con­su­mă proas­pe­te sau în pre­pa­ra­te gen dul­ce­ață, si­rop, com­pot sau chiar vin. Pul­pa de pi­er­si­că co­nți­ne aci­zi or­ga­nici, vi­ta­mi­ne­le A, B, C, E, să­ruri mi­ne­ra­le (fos­for, cal­ciu, mag­ne­ziu) și es­te ușor de di­ge­rat. Ea ener­gi­ze­a­ză, hi­dra­te­a­ză, re­gle­a­ză fun­cți­i­le he­pa­ti­ce, spo­rește imu­ni­ta­tea.

CE TRA­TE­A­ZĂ PI­ER­SI­CA

Pentru efect la­xa­tiv, se con­su­mă di­mi­neața, pe sto­ma­cul gol, un pă­hă­rel de suc de pi­er­si­că, fă­cut din do­uă fruc­te cu­răța­te de sâmbu­re și coa­jă și apoi stre­cu­rat. Pentru di­ges­tie, foar­te be­ne­fic es­te să iei o lin­gu­ră de si­rop de pi­er­sici tot pe sto­ma­cul gol. Da­că su­feri de cis­ti­tă, cal­cu­li la ve­zi­că sau ri­ni­chi sau alte afe­cți­uni re­na­le, pre­pa­ră o in­fu­zie din 15 g de frun­ze us­ca­te de pi­er­sic la 500 ml apă. Con­su­mă din ea doar câte o ceșcuță du­pă ma­să. Infu­zia es­te și pur­ga­ti­vă da­că bei o ca­nă se­a­ra, la 2 ore du­pă ma­să. Tot pentru pur­gație in­fu­ze­a­ză o lin­gu­riță flori de pi­er­sic (2 g) la 200 ml apă sau fi­er­be timp de cinci mi­nu­te 2 lin­gu­rițe de frun­ze us­ca­te în 250 ml apă și con­su­mă 2 căni pe zi.

În caz de ar­suri, opă­re­li, con­tu­zii, af­te, mâncă­ri­mi și alte pro­ble­me ale pi­e­lii, apli­că pe zo­na afec­ta­tă frun­ze to­ca­te, ames­te­ca­te cu pă­trun­jel și ulei de măs­li­ne sau chiar ca­ta­plas­me cu fruct zdro­bit.

Da­că ai un co­pil ex­trem de ner­vos, ai pu­tea să-i pre­pari un si­rop cal­mant din flori de pi­er­sic. Se ad­mi­nis­tre­a­ză câte o lin­gu­ră di­mi­neața și alta se­a­ra, du­pă ma­să.

Pi­er­si­ca fa­ce mi­nuni pentru ten. Doar să aplici pul­pa unui fruct me­diu bi­ne copt pe față, bi­neînțe­les cu­rățat de coa­jă, sâmbu­re și pa­sat cu fur­cu­lița. Poți adău­ga și un găl­be­nuș de ou. Se la­să pe față 30 de mi­nu­te, apoi se cu­răță de­li­cat cu apă căl­duță. Altă rețe­tă es­te din­tr-o ju­mă­ta­te de cai­să pa­sa­tă cu o lin­gu­ră de mi­e­re și una de smântână. Mas­ca se ți­ne 20 de mi­nu­te. Ca­ti­fe­le­a­ză in­cre­di­bil te­nul, îl fa­ce să ara­te mai proas­păt, mai tânăr, mai lu­mi­nos.

CAI­SA

Nu­me­le ei la­tin, Arme­nia­ca vul­ga­ris sau Pru­nus arme­nia­ca, ne amin­tește că pro­vi­ne din Arme­nia, de un­de a fost adu­să în Gre­cia, de Ale­xan­dru cel Ma­re. Ori­gi­nea ei se află însă în Chi­na, în Tur­kes­tan, un­de crește în sta­re săl­ba­ti­că.

Cai­se­le, pe lângă par­fum și gust, sunt și foar­te hră­ni­toa­re. Co­nțin pro­tei­ne, pec­ti­ne, vi­ta­mi­ne (A, B, C), sub­sta­nțe mi­ne­ra­le (po­ta­siu, cal­ciu, fi­er, zinc), fi­bre.

Cel mai in­di­cat es­te să con­su­măm fruc­te­le în sta­re na­tu­ra­lă (re­co­man­da­te sunt ce­le bi­ne coap­te), dar efec­te bu­ne au și ce­le us­ca­te (ate­nție, au mai mult za­hăr) sau din com­pot, dul­ce­ață sau ce­le in­clu­se în di­ver­se pre­pa­ra­te cu­li­na­re.

CE TRA­TE­A­ZĂ CAI­SE­LE

Aces­te fruc­te con­tri­bu­ie la întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar, la de­to­xi­fi­e­rea or­ga­nis­mu­lui și sunt de fo­los in­clu­siv în cu­re­le de slă­bi­re. Foar­te hră­ni­toa­re, aces­te fruc­te le sunt re­co­man­da­te co­pi­i­lor și ane­mi­ci­lor, ce­lor cu de­pre­sii, in­som­nii, pro­ble­me de me­mo­rie, ra­hi­tism, li­tia­ză re­na­lă sau bi­lia­ră, aste­nie, de­pre­sie, dar cu pre­că­de­re per­soa­ne­lor ca­re au o mun­că in­te­lec­tua­lă asi­duă, fi­ind nu­mi­te „ape­ri­ti­vul po­eți­lor”. Pentru a com­ba­te ane­mia la co­pii și con­va­les­ce­nți, li se re­co­man­dă să bea mult com­pot de cai­se. Da­că te lu­pți cu gri­pa și fe­bra, pre­pa­ră un suc de cai­se cu mi­e­re, pentru că es­te hră­ni­tor și sca­de tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui. Pentru lip­sa pof­tei de mânca­re, se re­co­man­dă să con­su­mi câte o cai­să, cu o ju­mă­ta­te de oră înain­tea fi­e­că­rei me­se.

Da­că te nu­meri prin­tre cei ca­re au pro­ble­me cu tran­zi­tul in­tes­ti­nal, con­su­mă câte­va cai­se us­ca­te, de­oa­re­ce au un efect la­xa­tiv blând. În schimb, ce­le proas­pe­te, fi­er­te și de­co­ji­te, te aju­tă să sca­pi de dia­ree.

Aces­te fruc­te vin în aju­tor și ce­lor cu tul­bu­rări de somn, cu in­som­nie. Con­su­mul a 3-4 cai­se bi­ne coap­te înain­te de cul­ca­re asi­gu­ră un somn li­niștit.

Și sâmbu­rii de cai­se au efec­te be­ne­fi­ce, în special pentru cei ca­re su­fe­ră de can­cer. Se re­co­man­dă cu­re chiar și per­soa­ne­lor să­nă­toa­se. Se înce­pe cu 1-2 sâmburi și se ajun­ge la 7-15 pe zi în mai mul­te re­pri­ze, mă­car una pe sto­ma­cul gol. Acești sâmburi sunt in­di­cați șco­la­ri­lor mai slă­buți, ca­re nu au pof­tă de mânca­re sau sunt în pre­aj­ma exa­me­ne­lor. Aju­tă la înde­păr­ta­rea pa­ra­ziți­lor in­tes­ti­na­li, în caz de pro­ble­me res­pi­ra­to­rii, astm bro­nșic, tu­se. La fel se re­co­man­dă per­soa­ne­lor cu bo­li de ini­mă, hi­per­ten­si­u­ne sau ca­re­nțe de cal­ciu, fi­er, mag­ne­ziu, ca­re su­fe­ră de con­sti­pație, aste­nie. Sâmbu­rii se țin în pun­gi de hârtie, în că­ma­ră, așa încât să se poa­tă con­su­ma în ori­ce ano­timp. Măști­le cos­me­ti­ce pre­pa­ra­te din pul­pă de cai­se au efect fa­vo­ra­bil în caz de ac­nee, ten

gras, pi­e­le us­ca­tă și ri­da­tă. Su­cul de cai­să, apli­cat di­rect pe pi­e­le, gră­bește vin­de­ca­rea ră­ni­lor, a ar­su­ri­lor. Să­nă­ta­te!

Pi­er­si­ci­le te aju­tă da­că su­feri de cis­ti­tă, cal­cu­li la ve­zi­că sau alte afe­cți­uni ale ri­ni­chi­lor.

Pi­er­si­ci­le sunt re­co­man­da­te co­pi­i­lor, ane­mi­ci­lor și con­va­les­ce­nți­lor.

Fruc­te­le sunt mai be­ne­fi­ce da­că se con­su­mă ca ma­să se­pa­ra­tă, nu ca de­sert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.