Re­gi­na Ma­ria a Ro­mâni­ei

Practic Idei - - IULIE -

Lu­na ace­as­ta se împli­nesc 80 de ani de la moar­tea Re­gi­na Ma­ria. Năs­cu­tă în 1875, fi­i­ca lui Alfred al Ma­rii Bri­ta­nii şi Irlan­dei, Prin­ci­pe de Sa­xa-Co­burg-Got­ha, Du­ce de Edin­bur­gh şi a Ma­rii Du­ce­se Ma­ria Ale­xan­drov­na a Ru­si­ei, era ne­poa­ta Re­gi­nei Vic­to­ria a Ma­rii Bri­ta­nii şi a Ța­ru­lui Ale­xan­dru al II-lea al Ru­si­ei. În 1893 s-a că­să­to­rit cu Prin­ci­pe­le Moş­te­ni­tor al Ro­mâni­ei, Fer­di­nand, că­ru­ia i-a dă­rut şa­se co­pii: Ca­rol, Eli­sa­be­ta, Mă­ri­oa­ra, Ni­co­lae, Ile­a­na, Mir­cea. A fost re­gi­nă între 1914 şi 1927. A fost un abil di­plo­mat şi o cu­ra­joa­să in­fir­mi­e­ră, ajun­gând chiar şi pe front. S-a re­mar­cat prin fru­mu­sețe, in­te­li­ge­nță, cul­tu­ră, cu­raj, pe ca­re le-a pus me­reu în sluj­ba ță­rii. În 1933 spu­nea: „Te bi­ne­cu­vântez, iu­bi­tă Ro­ma­nie, pa­tria bu­cu­ri­ei şi du­re­rii me­le, fru­moa­să Ţa­ră ca­re ai trăit în ini­ma mea. Mi­nu­na­tă Ţa­ră pe ca­re am vă­zut-o îndoi­tă, al că­rui vis de ve­a­curi l-am vi­sat şi eu, şi mi-a fost îngă­du­it să-l văd înde­pli­nit.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.