De­co­rez cu scoici

Practic Idei - - BRICOLĂM - @ Anca Ele­na Voi­cu, Ploi­ești, jud. Pra­ho­va

CUM AM PROCEDAT:

Am cum­pă­rat o șip­că din lemn pentru înră­ma­re ta­blou de la un ma­ga­zin de bri­co­laj. A mea a cos­tat apro­xi­ma­tiv 10 lei, pre­ţul fi­ind în func­ţie de mo­del și de mă­ri­me. Şip­ca are o lun­gi­me de 2 me­tri și es­te su­fi­ci­en­tă pentru a fa­ce mai mul­te de­co­ra­ţi­uni. Eu am tăiat din ea doar do­uă bu­că­ţi de câte 25 cm fi­e­ca­re.

Am mă­su­rat bu­că­ţi­le tăia­te pentru a da cinci găuri pe fi­e­ca­re bu­ca­tă de lemn, la o dis­tan­ţă ega­lă între gău­re­le; aici vor ve­ni prin­se și­ru­ri­le cu scoici. Co­lec­ţi­o­nez scoi­ci­le de când eram mi­că, deci nu am dat acum ni­ci­un ban pe ele. Une­le scoici le-am pic­tat cu acua­re­le și le-am lă­sat la us­cat. Dar une­le fru­mos co­lo­ra­te se gă­sesc în ma­ga­zi­ne­le de ju­că­rii.

Scoi­ci­le se pot găuri cu o bor­mași­nă mi­că pentru pre­lu­cra­rea ma­te­ria­le­lor fi­ne sau cu o bor­mași­nă nor­ma­lă, dar cu cel mai mic bur­ghiu; important es­te să le per­fo­re­ze un adult, de­oa­re­ce co­pi­ii se pot răni. Pe mi­ne m-a aju­tat ta­ta. Ţi­ne­ţi cont să spri­ji­ni­ţi scoi­ca pe o bu­ca­tă mai ma­re și groa­să de lemn, atunci când le gău­ri­ţi, pentru a nu stri­ca bi­ro­ul de lu­cru. Une­le scoici sunt mai du­re și tre­bu­ie in­sis­tat mai mult.

Pentru pri­ma de­co­ra­ţi­u­ne, du­pă gău­ri­rea scoi­ci­lor, le-am înși­rat pe aţă tran­spa­ren­tă de cu­sut din nai­lon (cos­tă cam 5 lei mo­so­rul). Eu am pus aţa în do­uă, ca să fiu si­gu­ră că sus­ţi­ne greu­ta­tea scoi­ci­lor, având în ve­de­re că une­le sunt mai gre­le. Am adău­gat la fi­nal și sfoa­ră al­bă din ra­fie pe post de agă­ţă­toa­re. Se pu­ne pu­ţin li­pici si­li­co­nic sau ara­cet pe fi­e­ca­re gau­ră ast­fel încât ade­zi­vul să aco­pe­re fi­e­ca­re gău­ri­că de pe șip­ca de lemn. Având în ve­de­re că es­te pe spa­te­le lem­nu­lui, nu se va ob­ser­va când îl vom așe­za în lo­cul do­rit. Lu­crul la ace­as­tă de­co­ra­ţi­u­ne poa­te du­ra ce­va timp, cam do­uă-trei ore, dar es­te fru­mos și plă­cut de fă­cut împreu­nă cu ne­po­ţii sau co­pi­ii. Pentru cea de-a do­ua de­co­ra­ţi­u­ne, am cum­pă­rat un bu­re­te de baie, am des­fă­cut pla­sa și am tăiat-o în ju­mă­ta­te. Am le­gat pla­sa de șip­ca din lemn cu fir tran­spa­rent din nai­lon pe ca­re l-am tre­cut cu gri­jă prin ochi­u­ri­le pla­sei. Pla­sa es­te on­du­la­tă, iar fi­rul de nai­lon des­tul de alu­ne­cos, de ace­ea a fost des­tul de di­fi­cil și mi­gă­los. Dar mi s-a pă­rut mai ușor să bag aţa tran­spa­ren­tă prin­tr-un ac și să cos pe pla­să scoi­ci­le. Cât des­pre per­lu­ţe, con­fet­ti, ste­lu­ţe, pe aces­tea le-am li­pit pe pla­să. Sper să vă in­spi­re proi­ec­te­le me­le. Vă do­resc o va­ră fru­moa­să, cu soa­re și mul­tă voie bu­nă!

Am pro­cu­rat din vre­me toa­te ma­te­ria­le­le ne­ce­sa­re.

De­co­rați­u­ni­le cu scoici sunt sim­pa­ti­ce și ușor de fă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.