Îngri­jesc un lă­mâi

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - @ Fe­li­cia Va­nea, Bu­cu­rești

Se poa­te crește un lă­mâi din câți­va sâmburi. Ce­le mai bu­ne se­mi­nțe sunt ce­le mai mici, cu coa­ja su­bți­re și ne­te­dă. Se spa­lă se­mi­nțe­le cu apă re­ce, se așa­ză pe șer­vețe­le al­be, ume­zi­te, ca­re se împă­tu­resc și se pun într-un cas­tron mai adânc și tur­năm puți­nă apă în far­fu­rie. Șer­vețe­le­le tre­bu­ie să fie în per­ma­ne­nță ume­de, dar nu în ex­ces. Ume­zim bi­ne șer­vețe­le­le în fi­e­ca­re zi, timp de o săp­tă­mână. Ți­nem cas­tro­nul la lu­mi­nă, dar nu di­rect în soa­re. Când se­mi­nțe­le au înco­lțit, cu gri­jă, le mu­tăm în pa­ha­re din plas­tic în ca­re am pus pă­mânt special pentru flori. Gău­rim pa­ha­re­le pentru scur­ge­rea apei în ex­ces și le ți­nem la căl­du­ră, la lu­mi­nă, până încep să apa­ră frun­zu­lițe. Tran­splan­tăm într-un ghi­veci me­diu și con­ti­nuăm să-l udăm re­gu­lat. Apa tre­bu­ie să se dre­ne­ze bi­ne și ușor.

CUM ÎL CUL­TIV

Lă­mâi­ul nu crește re­pe­de, dar de­vi­ne o plan­tă de­co­ra­ti­vă, fru­moa­să în casă, du­pă un an, când tre­bu­ie fer­ti­li­zat la fi­e­ca­re 8 săp­tă­mâni. La fel și în ur­mă­to­rii doi ani de viață, când lă­mâi­ul es­te încă pui. Când atin­ge ma­tu­ri­ta­tea se fer­ti­li­ze­a­ză de do­uă ori pe an, la sfârși­tul ier­nii și înce­pu­tul ve­rii, cu o sub­sta­nță ușor aci­dă din flo­ră­rii. În lu­ni­le căl­du­roa­se, lă­mâi­ul se scoa­te afa­ră pe te­ra­să, în grădină. Lă­mâi­ul nu su­por­tă fri­gul. La tem­pe­ra­turi mai mici de 13 gra­de Cel­si­us, in­tră în re­paus. Tem­pe­ra­tu­ra op­ti­mă pentru el iar­na es­te de până la 18 gra­de Cel­si­us, iar va­ra până la 35 de gra­de Cel­si­us. Pentru dre­naj bun, se ames­te­că tur­bă și ni­sip (1:1). Nu­mai bi­ne!

Lă­mâi­ul fruc­ti­fi­că da­că are lu­mi­nă na­tu­ra­lă și soa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.