Pro­te­cția da­te­lor per­so­na­le

Practic Idei - - SUMAR -

Da­că do­rești să pu­bli­căm ma­te­ria­le­le tri­mi­se de ti­ne, aștep­tăm scri­so­ri­le și fo­to­gra­fi­i­le ta­le la adre­sa pentru con­cur­suri: OP 77 - CP 208, Bu­cu­rești sau pe e-mail la prac­ti­ci­[email protected]­sa­lux.ro. Ma­te­ria­le­le se­lec­ta­te vor fi pu­bli­ca­te în re­vis­tă, însoți­te de nu­me, pre­nu­me, lo­ca­li­ta­te și fo­to­gra­fie. Tri­mi­te­rea aces­tor ma­te­ria­le că­tre redacție re­pre­zin­tă con­si­mță­mântul tău ex­pli­cit pentru pu­bli­ca­rea lor în print sau on­li­ne, pre­cum și pre­lua­rea lor în alte re­vis­te sau web­si­te-uri ale com­pa­ni­ei Bur­da Ro­mânia SRL și sto­ca­rea lor în ar­hi­va se­cu­ri­za­tă a redacției și uti­li­za­rea ul­te­ri­oa­ră în sco­pul de­ja me­nți­o­nat, pentru o pe­ri­oa­dă de 5 ani. Poți ori­când să ne con­tac­te­zi di­rect, la te­le­fon: 0372 10 60 00 sau pe e-mail: pro­tec­tia-da­te­[email protected]­da.ro și să so­li­ciți mo­di­fi­ca­rea da­te­lor, șter­ge­rea lor sau să-ți re­tra­gi con­si­mță­mântul, da­că te-ai răz­gândit. Ai drep­tul să te adre­se­zi au­to­ri­tății pu­bli­ce, da­că te con­si­deri le­zat în drep­tul tău pri­vind pre­lu­cra­rea da­te­lor cu ca­rac­ter per­so­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.