Sa­lu­ta­re tu­tu­ror!

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV -

Vă scriu pentru pri­ma da­tă. Am aflat de re­vis­ta Practic Idei de la ma­ma mea (Co­ri­na Ma­ria Da­vid), o ci­ti­toa­re fi­de­lă a aces­tei pu­bli­cații. Sunt un tânăr pa­si­o­nat de teh­no­lo­gie ca­re cau­tă per­ma­nent să des­co­pe­re ce­va nou sau să reu­ti­li­ze­ze în alt scop obi­ec­te­le ve­chi. În acest ar­ti­col voi vor­bi des­pre cum poa­te fi con­ver­tit un te­le­fon in­te­li­gent cu ecra­nul spart (ca­re nu mai re­cu­noaște atin­ge­ri­le) într-o ra­mă fo­to di­gi­ta­lă ca­re să re­dea și mu­zi­că pe fun­dal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.