Cum pa­ve­zi alei­le gră­di­nii

Practic Idei - - SUMAR -

Fi­lo­so­fii spun că nu con­te­a­ză un­de ajun­gi, ci dru­mul pe ca­re îl par­cur­gi până la des­ti­nație, ce­ea ce înveți, ce­ea ce ob­ser­vi, ce­ea ce te tran­sfor­mă la ni­vel in­te­ri­or. Și ace­as­tă vi­zi­u­ne se apli­că in­clu­siv în ca­zul alei­lor de grădină. De­ge­a­ba ai in­sta­lat fântâni ar­te­zi­e­ne sau ai plan­te de­o­se­bi­te, da­că sunt pre­să­ra­te de-a lun­gul unui drum mo­cir­los și fă­ră per­so­na­li­ta­te.

Alei­le spun mul­te des­pre sti­lul ame­na­jă­rii, des­pre gra­dul de îngri­ji­re a gră­di­nii, des­pre vi­zi­u­nea pro­pri­e­ta­ru­lui. Ce­le sim­ple, în li­nii drep­te, cu un­ghi­uri drep­te de­no­tă or­ga­ni­za­re, stric­tețe, cla­ri­ta­te, afi­ni­ta­tea spre ge­o­me­trie și for­me cla­si­ce. Pe când alei­le si­nu­oa­se sunt mai pi­to­rești și dau im­pre­sia de spațiu mai am­plu, na­tu­ra­lețe (oco­lești un ele­ment de­co­ra­tiv, gen pom, ban­că), mis­ter. Indi­fe­rent de fi­ni­sa­jul ales pentru alei, reți­ne că în com­po­ne­nța lor in­tră mult ma­te­rial.

CUM PA­VE­ZI O ALEE

Mai întâi sta­bi­lești con­fi­gu­rația alei­lor și am­pla­sa­rea, ți­nând cont de spați­ul dis­po­ni­bil, de ame­na­ja­rea pei­sa­gis­ti­că pe ca­re o ai în ve­de­re. Apoi ale­gi ti­pul de pa­vaj (ma­te­rial, for­mă, cu­loa­re, di­men­si­uni), de bor­du­ră și even­tual ri­go­lă și de­li­mi­te­zi te­re­nul cu ță­ruși și sfoa­ră pentru a ști un­de vor fi am­pla­sa­te noi­le alei. Du­pă ca­re se de­co­per­te­a­ză și se scot 10-30 cm de pă­mânt, în fun­cție de pa­va­jul ales, se ni­ve­le­a­ză, se împrăștie un pat de be­ton (da­că va fi o alee pe ca­re vor cir­cu­la frec­vent și mași­ni­le) sau pi­e­triș ca­re se ni­ve­le­a­ză și se ta­se­a­ză cu o pla­că vi­bran­tă cu tal­pă de cau­ci­uc. Da­că nu ta­se­zi, riști ca une­le da­le sau pa­ve­le să se afun­de, în timp. Pentru du­ra­bi­li­ta­te se pun mai mul­te stra­turi de pi­e­triș (de 5-6 cm),

ca­re se com­pac­te­a­ză. Da­că ale­gi să fi­ni­se­zi cu pa­ve­le, la fi­nal, se întin­de un strat de 2-5 cm de ni­sip mă­runt (0-4 mm), ca­re se com­pac­te­a­ză (deci și ni­ve­lul lui va scă­dea puțin) și ni­ve­le­a­ză per­fect. Ate­nție, de la bun înce­put se me­nți­ne o ușoa­ră pan­tă, atât pe lun­gi­mea, cât și pe lăți­mea aleii, pentru a asi­gu­ra scur­ge­rea apei de ploaie, a ce­lei re­zul­ta­te du­pă to­pi­rea ză­pe­zii, de la iri­gat și cu­rățe­nie. Pe stra­tul de ni­sip me­nți­o­nat se așa­ză pa­ve­le­le în con­fi­gu­rația ale­a­să, se bat ușor cu un ci­o­can de cau­ci­uc să ajun­gă la ace­lași ni­vel (fo­lo­sești și un drep­tar) și să se re­du­că la mi­ni­mum ros­tu­ri­le. Du­pă ce așe­zi toa­te pa­ve­le­le și bor­du­ri­le, împrăștii ni­sip foar­te fin și us­cat și mă­turi, ca aces­ta să pă­trun­dă în ros­turi. Înde­păr­te­zi sur­plu­sul, ta­se­zi și rei­ei, la ne­voie, ope­rația. Aces­te ros­turi se vor um­ple pe­ri­o­dic cu ni­sip pentru a me­nți­ne sta­bi­li­ta­tea și as­pec­tul pa­va­ju­lui. Mon­ta­jul înce­pe de la o li­nie dre­ap­tă sau de la un co­lț de 90 de gra­de, iar pa­ve­le­le din ca­pe­te, ca­re nu se înca­dre­a­ză cum tre­bu­ie, se taie cu po­li­zo­rul un­ghi­u­lar.

FIXAREA BORDURILOR

Ate­nție, pentru bor­duri se pro­ce­de­a­ză alt­fel, de­oa­re­ce ele tre­bu­ie să fie mai re­zis­ten­te. Se fa­ce un pat de pi­e­triș ta­sat de 10-20 cm, apoi un pat de șa­pă ume­dă de 5-15 cm, în fun­cție de mă­ri­mea bor­du­rii, iar ros­tu­ri­le se um­plu cu mor­tar. Da­că op­te­zi pentru o grădină rus­ti­că, în loc de ele­men­te pre­fa­bri­ca­te, poți fo­lo­si la bor­du­ră pi­e­tre mari, de râu sau de mun­te, trun­chi­uri de co­paci. Poți ale­ge să com­bini ma­te­ria­le­le și între pa­ve­le să împrăștii pi­e­triș obișnu­it sau alb sau să lași iar­ba să cre­as­că. Indi­fe­rent ce tip de pa­vaj ale­gi, ai gri­jă să se po­tri­ve­as­că gră­di­nii ta­le. Mult suc­ces!B

Da­că vrei să mi­ze­zi pe far­mec și mis­ter, op­te­a­ză pentru alei si­nu­oa­se, ca­re să încon­joa­re ele­men­te de­co­ra­ti­ve, gen sta­tui, ochi­uri de apă, ar­buști.

Pi­e­trișul alb pu­ne bi­ne în va­loa­re lem­nul sau da­le­le din pia­tră.

Da­că ale­gi mo­zai­cul din pi­e­tre (as­pec­tu­os și bun pentru ma­sa­jul pi­ci­oa­re­lor), ai gri­jă să fie îngro­pa­te în be­ton mai mult de 1/2 din înă­lți­mea lor.

Pentru da­le cu im­pri­meuri ve­ge­ta­le, pe o mo­vi­lă de ni­sip așe­zi o frun­ză ma­re, cu fața în jos, dea­su­pra torni be­ton cât să o aco­pe­re sau să um­ple un ca­dru pă­trat din lemn. Du­pă us­ca­re, întorci și înde­păr­te­zi frun­za.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.