Când lu­cre­zi cu pa­si­u­ne, ai spor în toa­te

Practic Idei - - SUMAR - Text: Cris­ti Ni­cu­les­cu Fo­to: www.cris­ti­ni­cu­les­cu.com

În anul 2006, fa­mi­lia No­le pri­mea pentru pri­ma oa­ră vi­zi­ta echi­pei re­da­cți­o­na­le a pu­bli­cați­i­lor din ga­ma Practic. De atunci au tre­cut dois­pre­ze­ce ani, iar în tot acest timp Adrian și Io­ne­la Ma­ria­na s-au nu­mă­rat prin­tre cititorii fi­de­li ai re­vis­tei Practic Idei, par­ti­ci­pând ac­tiv la co­nți­nu­tul edi­to­rial, prin in­ter­me­di­ul scri­so­ri­lor cu sfa­turi uti­le, din do­me­nii va­ria­te, pre­cum con­stru­cții, gră­di­nă­rit și di­ver­se alte ac­ti­vi­tăți cas­ni­ce. Au doi băi­eți, Andrei și Ște­fan, aju­nși adu­lți și de ca­re sunt foar­te mândri.

Până spre sfârși­tul ani­lor ’90, cei doi soți au lu­crat în ca­drul Uzi­ne­lor Da­cia din Mi­o­veni. Obser­vând con­ce­di­e­ri­le ca­re înce­pu­se­ră să ai­bă loc, Adrian a fost pri­mul ca­re a de­cis ca ac­ti­vi­ta­tea sa în fa­bri­că să înce­te­ze. Între timp fă­cu­se o spe­cia­li­za­re de trei săp­tă­mâni, la Cluj Na­po­ca, în do­me­ni­ul uti­la­je­lor fri­go­ri­fi­ce și ast­fel s-a ho­tă­rât să re­pa­re, pe cont pro­priu, fri­gi­de­re. Cu aju­to­rul unui pri­e­ten a achi­ziți­o­nat un spațiu în ca­re a lu­crat pentru o pe­ri­oa­dă de doi ani. Prin 1998 și-a dat se­a­ma că ar fi ca­zul să-și con­stru­ias­că un spațiu pentru ate­li­er, fi­in­dcă de mul­te ori nu pro­du­cea atât cât tre­bu­ia, pentru a-și plă­ti uti­li­tăți­le și chi­ria.

Tot fă­când pla­nuri pentru ace­as­tă in­ves­tiție im­por­tan­tă, s-a năs­cut ide­ea con­stru­i­rii unei ca­se, cu ate­li­er la par­ter, ast­fel încât fa­mi­lia No­le să se poa­tă mu­ta de la bloc. Te­re­nul pe ca­re se află clă­di­rea a apa­rți­nut fa­mi­li­ei soți­ei, aflându-se într-o zo­nă a orașu­lui Mi­o­veni ca­re, pe vre­mea ve­chi­u­lui re­gim, era pe lis­ta cu de­mo­lări. Du­pă Re­vo­luția din 1989 pro­pri­e­ta­rii au pri­mit îna­poi doar 500 mp, din­tr-un to­tal de 3.600

mp. Ulte­ri­or, au reușit să mai achi­ziți­o­ne­ze cam 300 mp pentru grădină.

MESERIA TATĂLUI A FOST TRANSMISĂ MAI DEPARTE FIULUI

Clă­di­rea a fost con­stru­i­tă de-a lun­gul a trei ani. În pri­mul an au fost re­a­li­za­te ac­te­le (ex: ieși­rea din in­di­vi­zi­u­ne etc.) și s-a tur­nat te­me­lia. În al doi­lea an a fost con­stru­it par­te­rul, iar în cel de-al trei­lea an a fost ri­di­cat eta­jul. Între­a­ga lu­cra­re a fost dez­vol­ta­tă cu o sin­gu­ră echi­pă de con­stru­cții, ce apa­rți­nea unei cu­noști­nțe, dis­pu­să să avan­se­ze cu eta­pe­le în fun­cție de bu­ge­tul dis­po­ni­bil. Deși s-au mu­tat în anul 2003, pentru o pe­ri­oa­dă au lo­cu­it doar la par­ter, fi­in­dcă eta­jul a fost ter­mi­nat com­plet abia în ur­mă cu trei ani.

În pre­zent, Adrian lu­cre­a­ză „pentru a da meseria mai departe“, așa cum îi pla­ce să spu­nă, fiului său mai mic Ște­fan, cel ca­re îl ur­me­a­ză în pro­fe­sie. Du­pă o pe­ri­oa­dă în

ca­re a re­pa­rat doar fri­gi­de­re, Adrian a învățat, cu aju­to­rul unui meșter, să re­pa­re și mașini de spă­lat. În ul­ti­mii ani a con­sta­tat că ma­rii pro­du­că­tori de elec­tro­cas­ni­ce re­a­li­ze­a­ză în așa fel apa­ra­tu­ra, încât ace­as­ta să poa­tă fi re­pa­ra­tă tot mai greu, obli­gând cli­e­nții să achi­ziți­o­ne­ze per­ma­nent sis­te­me

noi. În ur­mă cu câți­va ani mer­gea per­so­nal la fi­e­ca­re cli­ent, însă trep­tat i-a tran­sfe­rat din atri­buții lui Ște­fan. „Mu­lți cli­e­nți doar mă su­nă, îmi spun mar­ca și pro­ble­ma, iar eu le spun ce es­te de fă­cut și ca­re es­te cos­tul re­pa­rați­ei“, re­cu­noaște dom­nul No­le.

UN PROPAGATOR PENTRU RĂSADURI, FĂ­CUT DIN­TR-UN FRI­GI­DER ABANDONAT

Io­ne­la Ma­ria­na No­le lu­cre­a­ză de pes­te 15 ani în ca­drul can­ti­nei Cen­tru­lui de zi „Șan­se ega­le“din Mi­o­veni. Însă atunci când ajun­ge aca­să, prin­tre ac­ti­vi­tăți­le sa­le se nu­mă­ră și cre­a­rea de răsaduri. Mo­di­fi­când un fri­gi­der vi­tri­nă, soțul a re­a­li­zat un propagator cu ter­mos­tat, ce asi­gu­ră o tem­pe­ra­tu­ră con­stan­tă se­mi­nțe­lor și apoi dez­vol­tă­rii ră­sa­du­ri­lor. În propagator in­tră până la 120 de plan­te, iar până în pre­zent au cre­at răsaduri din se­mi­nțe de abu­ti­loni și de mi­mo­ze. Se­mi­nțe­le de abu­ti­lon sunt ți­nu­te în propagator 14-21 de zi­le, iar du­pă ce au ră­să­rit, tem­pe­ra­tu­ra se re­du­ce de la 28 la 20 de gra­de. În timp, și soțul a de­venit pa­si­o­nat de flo­ri­cul­tu­ră, învățând de­nu­mi­rea fi­e­că­rei plan­te și mo­dul în ca­re ace­as­ta tre­bu­ie tra­ta­tă. În ge­ne­ral, pentru îngri­ji­rea plan­te­lor și pentru a scă­pa de dău­nă­tori, pre­cum mus­cu­lița al­bă, Io­ne­la și Adrian fo­lo­sesc re­me­dii na­tu­ra­le, pre­cum us­tu­roi­ul sau ze­a­ma de ur­zici. Pe vi­i­tor, mi­cuța afa­ce­re cu răsaduri va crește ușor, în li­mi­ta tim­pu­lui li­ber dis­po­ni­bil. „Noi ne mu­lțu­mim și cu 100 de lei obți­nuți din plan­te lu­nar, fi­in­dcă ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te o fa­cem doar din pu­ră pa­si­u­ne“, con­clu­zi­o­nea­ză zâmbind cei doi soți. Îi mu­lțu­mim fa­mi­li­ei No­le pentru pri­mi­re și exem­ple­le de hăr­ni­cie ofe­ri­te în timp.

Adrian și Ște­fan (fi­ul cel mic) au vrut să pre­zin­te ci­ti­to­ri­lor fru­moa­se­le tu­fe de tran­da­firi pe ca­re le-au plan­tat în fața ca­sei.

La par­te­rul ca­sei se află un li­ving spați­os.

Una din­tre băi­le de la etaj, un­de se fo­lo­sește foar­te efi­ci­ent spați­ul dis­po­ni­bil.

Li­vin­gul de la etaj es­te per­fect pentru re­la­xa­re.

Adrian, Io­ne­la și Ște­fan pun su­flet în tot ce­ea ce fac.

Te­ra­sa închi­să din spa­te­le ca­sei are și rol de bu­că­tă­rie de va­ră.

În grădină, Adrian a con­stru­it un întreg an­sam­blu, for­mat din gră­tar, cup­tor și afu­mă­toa­re.

Toți mem­brii fa­mi­li­ei No­le iu­besc ani­ma­le­le și flo­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.