Flori și alte im­pri­meuri

Practic Idei - - SUMAR -

Noi am fo­lo­sit pentru acest proi­ect tri­co­uri sim­ple (ce­le pentru co­pii cos­tă de la 5 lei bu­ca­ta), vop­se­luri acri­li­ce, pen­su­lă, spu­mă de ras, un bu­re­te în for­mă de floa­re și un fi­er de căl­cat.

Pentru că du­pă us­ca­re vop­se­aua acri­li­că for­me­a­ză o pe­li­cu­lă mai ri­gi­dă, ea es­te re­co­man­da­tă în special pentru țe­să­turi mai groa­se, mai bățoa­se. Dar adău­gând spu­mă de ras în com­po­ziție, ace­as­ta es­te puțin mai ma­le­a­bi­lă, for­mând un strat ușor pu­fos.

CUM AM PROCEDAT

Am pus pe o far­fu­rie câte un strop din cu­lo­ri­le ne­ce­sa­re, pe ca­re le-am ames­te­cat cu o trei­me spu­mă de ras și am apli­cat vop­se­aua pe țe­să­tu­ră cu aju­to­rul bu­re­te­lui și apoi al pen­su­lei. Ate­nție, tri­co­u­ri­le, deși sunt noi, tre­bu­ie spă­la­te înain­te și, evi­dent, lă­sa­te la us­cat. Pentru a te asi­gu­ra că vop­se­aua nu pă­trun­de pe in­te­ri­o­rul tri­co­u­lui să mur­dă­re­as­că și par­tea din spa­te, în el se pu­ne un do­sar de plas­tic, o fo­lie sau un to­că­tor. Tri­co­u­ri­le se la­să la us­cat mi­ni­mum 24 de ore, apoi se aco­pe­ră cu o pânză su­bți­re și se cal­că pentru fixarea vop­se­lei. Spă­lă­ri­le ul­te­ri­oa­re se fac ma­nual. Mult suc­ces!

Gă­sești bu­reței cu di­ver­se for­me la rai­oa­ne­le sau ma­ga­zi­ne­le cu pro­du­se de bri­co­laj.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.