Ta­blo­u­ri­le, le­cție de stil pentru casă

Practic Idei - - SUMAR - ✍ Ioa­na Pre­da, Bu­cu­rești

DECOREZI CU TA­BLO­URI PENTRU CĂ:

o su­pra­față mai ma­re de pe­re­te gol cre­e­a­ză un de­ze­chi­li­bru în ar­mo­nia încă­pe­rii;

pre­ze­nța ta­blo­u­ri­lor re­par­ti­ze­a­ză ate­nția în di­fe­ri­te punc­te ale încă­pe­rii;

cu­lo­ri­le ta­blo­u­ri­lor, ale­se cu abi­li­ta­te, pun în va­loa­re to­nu­ri­le do­mi­nan­te ale ca­me­rei. Ale­ge­rea ta­blo­u­ri­lor de­pin­de de gus­tul, de pre­fe­ri­nțe­le și de bu­ge­tul fi­e­că­ru­ia din­tre noi. În ori­ce caz, nu tre­bu­ie să ui­tăm că în in­te­ri­oa­re­le mo­der­ne, lu­mi­noa­se, ae­ri­si­te, nu-și au lo­cul de­cât ulei­uri, acua­re­le, de­se­ne, li­to­gra­fii sau 1-2 fo­to­gra­fii de ca­li­ta­te. Fo­to­gra­fi­i­le de la nu­nți, din ex­cur­sii,

por­tre­te­le bu­ni­ci­lor sau ta­blo­ul ab­sol­venți­lor nu mai au ce cău­ta pe pe­reți. Ele se păs­tre­a­ză în al­bu­me și se pre­zin­tă, atunci când se ivește o oca­zie anu­me.

Când nu avem po­si­bi­li­ta­tea să achi­ziți­o­năm un ta­blou de va­loa­re, bi­ne e să între­bu­i­nțăm re­pro­du­ceri de foar­te bu­nă ca­li­ta­te, du­pă pic­tori ro­mâni și străini, până în mo­men­tul în ca­re vom pu­tea gă­si o pic­tu­ră ca­re să ne con­vi­nă și să ne sa­tis­fa­că din toa­te punc­te­le de ve­de­re. Poți ale­ge și re­pro­du­ce­ri­le du­pă mari ma­eștri ai pic­tu­rii cla­si­ce și mo­der­ne, ca­re se gă­sesc în li­bră­rii, ga­ta înră­ma­te. Un ta­blou așe­zat pe un pe­re­te tre­bu­ie să fie într-o strânsă co­res­pon­de­nță cu res­tul mo­bi­lei sau al obi­ec­te­lor încon­ju­ră­toa­re. Nu se va așe­za chiar în cen­trul unui pe­re­te, ci în drep­tul unei mo­bi­le sau pe un spațiu ca­re ce­re să fie de­co­rat. Cen­trul ta­blo­u­lui se va afla la înă­lți­mea pri­vi­rii. De ase­me­nea, es­te foar­te important fe­lul în ca­re se ve­de ta­blo­ul, deci un­ghi­ul sub ca­re ca­de lu­mi­na pe el. Da­că pic­tu­ra e pe ace­lași pe­re­te cu fe­re­as­tra, în tim­pul zi­lei ea nu se va ve­dea bi­ne. Da­că se află pe pe­re­te­le din fața ge­a­mu­lui, lu­mi­na va că­dea di­rect pe ea, dând re­fle­xe prea pu­ter­ni­ce. Când lu­mi­na ca­de tan­ge­nțial, se vor ob­ser­va um­bre fă­cu­te de cel mai mic re­li­ef al vop­se­lei lă­sa­te pe pe­nel. Deci, lo­cul fa­vo­ra­bil pentru un ta­blou se va ale­ge ți­nând se­a­ma de fap­tul că cel mai bi­ne es­te ca sur­sa de lu­mi­nă să fie si­tua­tă într-un un­ghi de 45 gra­de față de pic­tu­ră. Pentru a pu­ne în va­loa­re ta­blo­u­ri­le de­o­se­bi­te, le poți mon­ta dea­su­pra o lam­pă special pentru ele.

CUM LE EXPUI CORECT

Pic­tu­ri­le în ulei nu se vor ți­ne sub sti­clă. Sti­cla are un rol pro­tec­tor, dar pic­tu­ri­le în ulei nu au ne­voie de acest gen de pro­te­cție, pentru că nici pra­ful, nici lu­mi­na nu le de­gra­de­a­ză. Mo­da ra­me­lor foar­te bo­ga­te, aproa­pe ope­re de ar­tă în si­ne, a apus. În pre­zent se pu­ne ac­cen­tul pe pic­tu­ră, pe co­nți­nu­tul ta­blo­u­lui. O ra­mă sim­plă, în cu­loa­rea na­tu­ra­lă a lem­nu­lui sau o ra­mă îngus­tă, au­ri­tă es­te foar­te po­tri­vi­tă. Ge­a­mul pro­tec­tor es­te obli­ga­to­riu pentru acua­re­le, pas­te­luri, gra­vuri ca­re se pot de­gra­da, se pot pă­ta foar­te ușor, cu­răți­rea lor fi­ind aproa­pe im­po­si­bi­lă.

Întreți­ne­rea pic­tu­ri­lor în ulei es­te des­tul de ușoa­ră. Ele pot fi șter­se de praf cu o cârpă moa­le, us­ca­tă, iar da­că sunt înne­gri­te, se pot cu­răța ast­fel: se ia un car­tof crud, se taie pe ju­mă­ta­te și se fre­a­că ușor cu el pânza, până când el înce­pe să se înne­gre­as­că. Se înlă­tu­ră su­pra­fața mur­da­ră și se con­ti­nuă cu­răța­rea, apoi se șter­ge ta­blo­ul cu o cârpă us­ca­tă. Da­că pic­tu­ra es­te mai de­gra­da­tă, pre­zin­tă fi­suri sau chiar es­te rup­tă, es­te ca­zul să te adre­se­zi unui spe­cia­list. Suc­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.