Drag de Ma­ra­mu­reș

Practic Idei - - CĂLĂTORIM - Li­lia­na Stoi­ca, Brăi­la

Ia­tă câte­va obi­ec­ti­ve pe ca­re nu le poți ra­ta da­că treci prin ace­as­tă zo­nă. Da­că te ho­tă­răști să pe­treci câte­va zi­le aici sau chiar o zi, nu vei fi de­za­mă­git de­loc; te poți ca­za și doar pentru o noap­te, cum am fă­cut și noi. Ci­mi­ti­rul Ve­sel es­te unul din­tre ce­le mai vi­zi­ta­te obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce nu doar din Ma­ra­mu­reș, ci din între­a­ga Ro­mânie. Ci­mi­ti­rul Ve­sel atra­ge anual un nu­măr im­pre­si­o­nant de tu­riști din între­a­ga lu­me. Mo­ti­vul es­te mo­dul ine­dit în ca­re es­te tra­ta­tă moar­tea în acest ci­mi­tir. Per­soa­ne­le ple­ca­te din­tre cei dra­gi sunt săr­bă­to­ri­te într-un mod „ve­sel”, ușor umo­ris­tic, mor­min­te­le au cruci viu co­lo­ra­te pe al că­ror lemn sunt pic­ta­te re­pre­zen­tații nai­ve ale ce­lor ca­re se odih­nesc în acel loc. Pe mul­te din­tre cruci viața și

mo­ti­vul mo­rții ce­lor ce odih­nesc aici sunt des­cri­se în ver­suri sim­ple ce de­mon­stre­a­ză ca­pa­ci­ta­tea uni­că a ro­mânu­lui de a fa­ce haz de ne­caz. Nu pu­teți să ple­cați din ci­mi­tir până nu ci­tiți câte­va frag­men­te ce sunt in­scri­pți­o­na­te pe cruci. Sunt ta­re sim­pa­ti­ce.

MĂ­NĂS­TI­REA BÂRSA­NA

Du­pă o noap­te odih­ni­toa­re la cea mai haz­lie gaz­dă, ca­re ne-a pri­mit cu mul­tă căl­du­ră su­fle­te­as­că, cu brațe­le des­chi­se, cu mânca­re și pă­lin­că, un­de am che­fu­it până se­a­ra târziu, di­mi­neața, când ne-am tre­zit, am avut oca­zia să îmbrac și eu strai­e­le ma­ra­mu­reșe­ne, să mă po­zez cu ele, să văd și eu pe pi­e­lea mea cum se simt ei în por­tul po­pu­lar. A fost o aven­tu­ră de neu­i­tat. Du­pă o noap­te de neu­i­tat, a do­ua par­te a zi­lei am de­di­cat-o vi­zi­tei la Mă­năs­ti­rea Bârsa­na, sim­bol al crești­nis­mu­lui or­to­dox din Ro­mânia și un su­perb exem­plu de ar­hi­tec­tu­ră ecle­zias­ti­că. Mă­năs­ti­rea es­te con­stru­i­tă din lemn, iar cel mai înalt punct es­te tur­nul cu clo­pot­niță (57 m). În ca­drul mă­năs­ti­rii sunt ame­na­ja­te di­ver­se mu­zee, fi­e­ca­re cu ta­xa pro­prie. De la bi­se­ri­că por­nește ale­ea pi­e­tru­i­tă și stră­ju­i­tă cu flori ce du­ce spre Stă­reție. Pe pa­jiștea ver­de din stânga se află un altar de va­ră și un aghias­mar, pe câmpul din dre­ap­ta se îna­lță Ca­sa Voi­e­vo­da­lă, iar la ce­va dis­ta­nță, Ca­sa Artis­tu­lui. În ime­dia­ta ve­ci­nă­ta­te a tur­nu­lui un­de es­te clo­po­nița, se află Mu­zeul de icoa­ne și car­te ve­che Ga­vril de Bârsa­na. Po­po­sind aici și bu­cu­rându-vă în tih­nă de du­hul pri­mi­tor al lo­cu­lui, vă veți si­mți alți oa­meni, mult mai buni. Mer­geți și voi și vă veți con­vin­ge!

Inte­re­sant ni s-a pă­rut mai ales tex­tul de pe cru­cea 21, un­de es­te vor­ba des­pre o soa­cră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.