Pe­tu­nia

Cu­ce­rește prin florile sa­le di­vers co­lo­ra­te și par­fu­mul de­li­cat.

Practic Idei - - FIȘA PLANTEI -

Aproa­pe în ori­ce bal­con sau gră­di­nă ză­rești pe­tu­nii, fi­in­dcă sunt puțin pre­te­nți­oa­se și înflo­resc bo­gat.

DESCRIERE

Pe­tu­nia pro­vi­ne din Ame­ri­ca de Sud și are înă­lți­mi de 20-60 cm. Florile, ce apar din iu­nie până în oc­tom­brie, sunt sim­ple sau bă­tu­te și ma­jo­ri­ta­tea sunt al­be, li­la, roz, roșii, gal­be­ne, dar s-au cre­at și soi­uri bi­co­lo­re sau pes­trițe. Pe­tu­ni­i­le sunt dar­ni­ce în flori și foar­te re­zis­ten­te la soa­re, se­ce­tă, vânt și chiar ploaie scur­tă.

CULTIVARE

Au ne­voie de mult soa­re și pre­fe­ră so­luri bo­ga­te în sub­sta­nțe or­ga­ni­ce, în spe­cial gu­noi de grajd, cu puțin ni­sip pen­tru dre­naj. Ce­le se­mă­na­te în fe­brua­rie în ră­sad­nițe se re­pi­că în apri­lie-mai,

între plan­te lă­sându-se o dis­ta­nță de 25-40 cm. În apri­lie se se­a­mă­nă di­rect în gră­di­nă, dar rar, ast­fel încât să nu fie ne­ce­sar re­pi­ca­tul. Pen­tru ra­mi­fi­ca­re și înflo­ri­re abun­den­tă, ci­u­pește vârfu­ri­le lăs­ta­ri­lor când plan­ta are 10-15 cm și tun­de plan­te­le bă­trâne.

ÎNMULȚIRE

Pe­tu­ni­i­le se re­pro­duc prin se­mi­nțe ca­re înflo­resc du­pă 65-70 de zi­le de la se­mă­na­re. Aduni cap­su­le­le cu se­mi­nțe înain­te să se des­chi­dă. Se­mi­nțe­le își păs­tre­a­ză pu­te­rea de ger­mi­nație 3-4 ani. În ca­zul hi­bri­zi­lor, se fac bu­tași din vârfuri de lăs­tar, în mar­tie-apri­lie sau au­gust.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.