Tran­da­fi­rul

Re­ge­le in­con­tes­ta­bil al gră­di­ni­lor, tran­da­fi­rul a fost con­si­de­rat sim­bo­lul dra­gos­tei și al fru­mu­seții.

Practic Idei - - FIȘA PLANTEI -

În ge­nul Ro­sa sunt in­clu­se pes­te 150 de spe­cii, iar an de an se adau­gă alte­le.

DESCRIERE

Soi­u­ri­le no­bi­le de tran­da­fir pro­vin din Eu­ro­pa, Asia, Ame­ri­ca. Se cu­nosc su­te de soi­uri cu înă­lți­mi de 0,3-5 m și flori va­riat co­lo­ra­te, une­le cu par­fum de­o­se­bit, ca­re se înflo­resc de la sfârși­tul pri­mă­ve­rii până toam­na.

CULTIVARE

Tran­da­fi­rii se să­desc toam­na sau pri­mă­va­ra pe te­ren înso­rit, per­me­a­bil, dar bo­gat în sub­sta­nțe or­ga­ni­ce și cu un co­nți­nut echi­li­brat de azot, fos­for și po­ta­siu. Înain­te de plan­ta­re, ră­dă­ci­ni­le se țin în apă la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei, se scur­te­a­ză puțin, se așa­ză în groa­pă și se aco­pe­ră cu pă­mânt ames­te­cat cu mra­niță. La ba­ză se fa­ce un mușu­roi, ca­re se

udă pe­ri­o­dic. Pă­mântul să nu ajun­gă la punc­tul de altoi­re. Du­pă 20 mar­tie se dez­groa­pă tu­fe­le și se eli­mi­nă ra­mu­ri­le us­ca­te, ata­ca­te de bo­li, dău­nă­tori, ce­le cres­cu­te spre in­te­ri­or. În fun­cție de vârstă, pe o tu­fă să ră­mână 4-7 ra­muri cu 2-10 ochi (mu­guri), du­pă vi­goa­rea plan­tei. Se udă di­mi­neața sau se­a­ra abun­dent, dar rar. So­lul se afânea­ză și se cu­răță de bu­ru­i­eni. O da­tă la trei ani se apli­că 5-8 kg gu­noi de grajd și anual 12 g azot, 10 g fos­for, 14 g po­ta­siu la mp. Tran­da­fi­rii re­zis­tă la tem­pe­ra­turi scă­zu­te. La înce­pu­tul lui noi­em­brie se fac ușoa­re tăi­eri, ur­ma­te de mușu­roi­re (până la 30 cm) cu pă­mânt us­cat, mă­ru­nțit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.