Cle­ma­ti­ta

Se cață­ră ho­tă­râtă pe ori­ce su­port gă­sește în gră­di­nă și, de la înă­lți­me, își eta­le­a­ză cu grație florile mari, dar gin­gașe.

Practic Idei - - FIȘA PLANTEI -

Une­le din­tre ce­le 250 de spe­cii ale ge­nu­lui Cle­ma­tis, des întâlni­te în su­dul Eu­ro­pei, își me­nțin frun­ze­le chiar și în tim­pul ier­nii.

DESCRIERE

Cle­ma­ti­ta es­te o plan­tă mi­nu­na­tă, cu crește­re ra­pi­dă, cu frun­ze de­li­ca­te și flori fru­moa­se și ele­gan­te, cu for­me și cu­lori va­ria­te: alb, roz, roșu, al­bas­tru, mov sau chiar bi­co­lo­re. Înflo­rește abun­dent din mai până în sep­tem­brie-oc­tom­brie. Tul­pi­na poa­te ajun­ge la 10-15 m lun­gi­me, de ace­ea es­te fo­lo­si­tă pen­tru de­co­ra­rea pe­reți­lor, gar­du­ri­lor, per­go­le­lor și te­ra­se­lor.

CULTIVARE

Da­că be­ne­fi­cia­ză de re­ci­pi­en­te mari, se dez­vol­tă bi­ne și în bal­coa­ne sau te­ra­se. Crește bi­ne pe

so­luri ni­si­poa­se, în lo­curi adă­pos­ti­te. Are ne­voie de spații înso­ri­te, însă fe­ri­te de soa­re­le ar­ză­tor de la prânz, dar se dez­vol­tă și în lo­curi cu se­mi­um­bră. La ba­za ră­dă­ci­nii se re­co­man­dă să plan­te­zi o altă floa­re ca­re să um­bre­as­că ușor cle­ma­ti­ta. Se udă pe­ri­o­dic în tim­pul ve­rii, la trei zi­le.

ÎNMULȚIRE

Cle­ma­ti­ta se poa­te înmu­lți prin se­mi­nțe (mar­tie-apri­lie), bu­tași (va­ra), mar­co­te și divizarea tufelor (pri­mă­va­ra). Pen­tru marcotaj se aleg în iu­lie-au­gust lăs­tari ca­re se aple­a­că și se îngroa­pă, lă­sându-se doar ca­pă­tul afa­ră. Noi­le plan­te se se­pa­ră de plan­ta-ma­mă când au ră­dă­cini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.