O gră­di­nă de vis

Practic Idei - - SUMAR -

Înain­te de a înce­pe pro­priu-zis ame­na­ja­rea unei gră­dini de flori, re­zer­vă-ți câte­va zi­le pen­tru a-ți fa­ce o pă­re­re des­pre ce­ea ce ur­mă­rești să obții, pen­tru a se­lec­ta un stil po­tri­vit ame­na­jă­rii, a ale­ge spe­ci­i­le do­ri­te și a schița am­pla­sa­rea di­ver­se­lor ele­men­te.

Exis­tă mai mul­te ti­puri de gră­dini con­sem­na­te de li­te­ra­tu­ra de spe­cia­li­ta­te, fi­e­ca­re pu­tând op­ta pen­tru cel mai po­tri­vit gus­tu­ri­lor sa­le, spați­u­lui dis­po­ni­bil, bu­ge­tu­lui și tim­pu­lui de ca­re dis­pu­ne pen­tru ame­na­ja­re și întreți­ne­re. Dar, înain­te de a ale­ge sti­lul aces­teia, te ori­en­te­zi și du­pă ele­men­te­le exis­ten­te în zo­na res­pec­ti­vă. Întâi mă­sori zo­na de ame­na­jat și de­se­ne­zi pe hârtie cât mai exact am­pla­sa­rea alei­lor, a gar­du­ri­lor, a fântânii, a cișme­lei, a po­mi­lor, ar­buști­lor, tufelor, per­go­le­lor sau a altor ele­men­te din are­a­lul res­pec­tiv. Apoi de­ci­zi ca­re din­tre ele își mai gă­sesc lo­cul aici. Ia în cal­cul și as­pec­tul ele­men­te­lor pe ca­re le păs­tre­zi, de exem­plu, da­că ai un re­zer­vor de apă sau un zid de­te­ri­o­rat, ia în cal­cul po­si­bi­li­ta­tea de a am­pla­sa o per­go­lă pen­tru tran­da­firi căță­ră­tori sau cle­ma­ti­te ca­re să le mas­che­ze. O ma­ga­zie ve­che ara­tă bi­ne îmbră­ca­tă în ie­de­ră sau viță de Ca­na­da, ca­re o aco­pe­ră cu to­tul. Pen­tru a mas­ca stâlpi, zi­duri, a îmbră­ca per­go­le, bal­coa­ne, chi­oșcuri, po­tri­vi­te sunt: zo­re­le­le (Ipo­mo­ea), Lat­hy­rus, Su­sa­na cu ochi ne­gri (Thun­ber­gia), con­du­rul doam­nei (Tro­pa­e­o­lum ma­jus), Co­ba­ea, ca­pri­foi­ul (Lo­ni­ce­ra). Prea mul­tă um­bră împi­e­di­că dez­vol­ta­rea flo­ri­lor, așa că ar­bo­rii dau bi­ne doar lângă un chi­oșc sau o ma­să un­de um­bra es­te ne­ce­sa­ră va­ra. Înain­te de a tăia un pom us­cat, gândește-te că trun­chi­ul lui ar pu­tea de­ve­ni un su­port pen­tru o plan­tă ca ie­de­ra, să­di­tă la ba­ză, iar de cren­gi se pot agăța va­se cu flori cur­gă­toa­re ca mușca­te, pe­tu­nii, ver­bi­ne. Când de­ci­zi am­pla­sa­rea plan­te­lor, ia în cal­cul și pre­fe­ri­nțe­le lor față de sol, soa­re, umi­di­ta­te și reți­ne că une­le spe­cii cum ar fi gla­di­o­la, da­lia, Can­na in­di­ca, zam­bi­la (Hya­cin­thus) sunt sen­si­bi­le la cu­rent, deci se vor dez­vol­ta ar­mo­ni­os în lo­curi fe­ri­te. Gră­di­na for­ma­lă se re­mar­că prin li­nii cla­re, de­li­mi­tări pre­ci­se, si­me­trie, or­di­ne, pe când cea rus­ti­că prin­tr-o aglo­me­ra­re de spe­cii ca­re o fac atrac­ti­vă în fi­e­ca­re se­zon și plan­te­le se pro­pa­gă ade­sea sin­gu­re. O di­fe­re­nță de ni­vel din gră­di­nă poa­te fi tran­sfor­ma­tă în ce­va atră­gă­tor cu bo­lo­vani și pi­e­triș între ca­re in­se­re­zi plăn­tuțe al­pi­ne ca: ure­chel­nița (Sem­per­vi­vum), floa­rea de co­lț, ga­ro­fițe (Dian­thus), pri­mu­le, ci­u­cușoa­ra (Alys­sum sa­xa­ti­le), ste­luța (Aster), lo­be­lia. Zo­na ace­as­ta, nu­mi­tă și al­pi­na­riu, dă o no­tă apar­te gră­di­nii da­to­ri­tă spe­ci­i­lor fo­lo­si­te și es­te ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru o pan­tă pro­nu­nța­tă, per­mițând și fi­xa­rea te­re­nu­lui într-un mod agre­a­bil și efi­ci­ent. LUMINA La am­pla­sa­rea plan­te­lor să ții cont de pre­fe­ri­nțe­le spe­ci­i­lor pen­tru can­ti­ta­tea de lu­mi­nă! Înain­te de a ale­ge plan­te­le, să întoc­mești o har­tă a zo­ne­lor cu soa­re, se­mi­um­bră și um­bră de pe te­ren. SO­LUL So­lul gră­di­nii es­te foar­te im­por­tant pen­tru dez­vol­ta­rea spe­ci­i­lor de­co­ra­ti­ve, de ace­ea înain­te de a să­di ce­va tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­tă ca­li­ta­tea aces­tu­ia și even­tual îmbu­nă­tăți­tă prin să­pă­turi adânci și încor­po­ra­re de îngrășă­mânt or­ga­nic bi­ne des­com­pus, ni­sip, di­ver­se alte com­po­nen­te. Ce­le mai mul­te flori se simt bi­ne în so­luri me­dii și cu pH neu­tru. Pe so­lu­ri­le gre­le se dez­vol­tă plan­te cu ră­dă­cini pu­ter­ni­ce, cum ar fi cri­zan­te­ma, în timp ce spe­ci­i­le cu bul­bi, tu­ber­cu­li, cor­mi, ri­zo­mi sau ră­dă­cini fi­ra­ve, de su­pra­față, au ne­voie de so­luri ușoa­re.

Da­că vrei să mi­ze­zi pe far­mec și mis­ter, opte­a­ză pen­tru plan­te agăță­toa­re sau pen­den­te și pe alei si­nu­oa­se, ca­re să încon­joa­re sta­tui, ia­zuri, ar­buști.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.