Da­lie mândră

Va­ri­e­ta­tea for­me­lor flo­ri­lor re­co­man­dă cul­ti­va­rea da­li­ei atât pen­tru de­co­ra­rea gră­di­nii, cât și pen­tru al­că­tu­i­rea de bu­che­te.

Practic Idei - - SUMAR -

Se sim­te cel mai bi­ne în gră­di­ni­le din zo­ne­le de deal ori sub­mon­ta­ne, în ron­duri, gru­puri sau bor­duri.

DESCRIERE

Da­lia es­te o plan­tă er­ba­cee, pe­re­nă, cu ră­dă­cini tu­be­roa­se, ori­gi­na­ră din Ame­ri­ca de Nord și Me­xic. Florile sim­ple, du­ble sau bă­tu­te apar de la înce­pu­tul ve­rii până dă înghețul, au cu­lori uni de la alb la gal­ben, por­to­ca­liu, roz, roșu, bor­do sau bi­co­lo­re și for­me va­ria­te. Florile pot ajun­ge și la 20-25 cm. Înă­lți­mea da­li­i­lor va­ria­ză între 30-200 cm.

CULTIVARE

O plan­te­zi în apri­lie-mai în lo­curi bi­ne înso­ri­te, ae­ri­si­te, adă­pos­ti­te de vânturi pu­ter­ni­ce, cu so­luri fer­ti­le, cu pH neu­tru, afâna­te, cu umi­di­ta­te, dar dre­na­te. Dis­ta­nțe­le de plan­ta­re se sta­bi­lesc în fun­cție de înă­lți­mea soi­u­lui (50-100 cm între rânduri și 30-35 cm între fi­re), iar gro­pi­le au cam

15-20 cm adânci­me. Ră­dă­ci­na se așa­ză pe un mușu­roi de pă­mânt fă­cut în cen­trul gro­pii, apoi se aco­pe­ră cu un strat de 5-8 cm de pă­mânt, se ta­se­a­ză un pic și se udă. Ate­nție, da­că să­dești prea pro­fund, crește greu, iar noi­le ră­dă­cini se tu­be­ri­ze­a­ză in­su­fi­ci­ent. În ca­zul plan­tă­rii su­per­fi­cia­le, se for­me­a­ză puțini tu­ber­cu­li. Nu plan­ta mai mul­te ră­dă­cini la un loc; lăs­ta­rii se înde­sesc și apar flori puți­ne. În tim­pul ve­ge­tați­ei, se udă mo­de­rat la 2-3 zi­le, di­mi­neața, fă­ră a stro­pi frun­ze­le. Prășește pe­ri­o­dic și pu­ne îngrășă­min­te când tu­fa es­te dez­vol­ta­tă, când se for­me­a­ză bo­bo­cii și când apar pri­me­le flori. Ru­pe bo­bo­cii se­cun­dari pen­tru a avea flori mari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.