Ro­lul echi­pe­lor mix­te

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Infor­mați­i­le obți­nu­te de că­tre Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații, prin man­da­te de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, erau tran­smi­se, în ba­za pro­to­co­lu­lui de co­la­bo­ra­re, că­tre Par­che­tul Ge­ne­ral și că­tre struc­tu­ri­le afla­te în su­bor­di­ne și re­pre­zen­tau fun­da­men­tul con­sti­tu­i­rii echi­pe­lor co­mu­ne/mix­te ca­re să con­tri­bu­ie la strânge­rea de pro­be, ajun­gând, ast­fel, ca infor­mați­i­le obți­nu­te prin man­da­te de si­gu­ra­nță nați­o­na­lă să fie fo­lo­si­te în do­sa­re de ur­mă­ri­re pe­na­lă”, se afir­mă în ra­port. Prac­tic, SRI a do­bândit atri­buții și în do­me­nii pre­cum in­fra­cți­uni con­tra pa­tri­mo­ni­u­lui,di­vul­ga­rea se­cre­tu­lui eco­no­mic, de­tur­na­rea de fon­duri, in­fra­cți­uni de co­ru­pție sau de spă­la­re a ba­ni­lor. Co­mi­sia SRI afir­mă în fi­na­lul ra­por­tu­lui că vrea să efec­tue­ze con­troa­le și să do­cu­men­te­ze mo­dul în ca­re s-au chel­tu­it fon­du­ri­le pu­bli­ce pen­tru pu­ne­rea în exe­cu­ta­re a man­da­te­lor. ”Nu s-a pu­tut sta­bi­li cos­tul to­tal pe ca­re sta­tul ro­mân l-a plă­tit pen­tru in­ter­cep­tări. Le­gea nu me­nți­o­nea­ză in­sti­tuți­i­le ca­re sunt obli­ga­te să su­por­te chel­tu­i­e­li­le de su­pra­ve­ghe­re a ce­tățe­ni­lor că­ro­ra le sunt res­trânse exer­ciți­ul unor drep­turi și li­ber­tăți­le, cos­tu­ri­le fi­ind su­por­ta­te în ex­clu­si­vi­ta­te de Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații, ca au­to­ri­ta­te nați­o­na­lă în do­me­ni­ul in­ter­cep­tă­ri­lor, deși, în foar­te mul­te ca­zuri, in­sti­tuția pu­nea în exe­cu­ta­re man­da­te de su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că și pen­tru alte in­sti­tuții”, se afir­mă în ra­port.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.