Am mul­ţi vi­ruși în cal­cu­la­tor. Mer­ge foar­te prost. Ce tre­bu­ie să fac ca să scap de ei?

Romania Libera - Friday Edition - - Academia Caţavencu -

Înain­te de toa­te, da­că sus­pec­te­zi că în cal­cu­la­to­rul tău se pe­tre­ce o or­gie de vi­ruși, es­te foar­te im­por­tant să gândești po­zi­tiv. Nu in­tra în pa­ni­că și re­pe­tă de 10 ori cu vo­ce ta­re „sunt ta­re în cal­cu­la­toa­re”. Evi­dent că nu ești, că alt­fel nu ai fi in­trat pe si­te-uri du­bi­oa­se ca­re te-au um­plut de vi­ruși, dar e foar­te im­por­tant să ai o sta­re de spi­rit op­ti­mis­tă. Cru­cial es­te să co­nști­en­ti­ze­zi că ai o pro­ble­mă. Să ac­ce­pți că a fi vi­ru­sat nu e un ca­păt de ța­ră. Tu­tu­ror ni se întâmplă, la un mo­ment dat, im­por­tant e cum tre­cem pes­te. Urmă­to­rul pas es­te să re­nu­nți la ide­ea in­sta­lă­rii unui an­ti-vi­rus. E ca și cum ai fa­ce un vac­cin an­ti­gri­pal du­pă ce te-ai îmbol­nă­vit de gri­pă. Inu­til. Da­că ai avut un ast­fel de pro­gram și înain­te, com­pa­rația ră­mâne va­la­bi­lă. E clar că n-a fun­cți­o­nat, alt­fel erai ne­vi­ru­sat. Întoc­mai ca vac­ci­nul: te îmbol­nă­vește mai rău de­cât da­că nu l-ai fi fă­cut. Fă rost de un ter­mo­me­tru și mă­soa­ră tem­pe­ra­tu­ra cal­cu­la­to­ru­lui tău. Da­că de­pășește 77 de gra­de, apli­că ime­diat o com­pre­să cu apă re­ce. Urmă­rește evo­luția tem­pe­ra­tu­rii, iar da­că stă­ri­le gri­pa­le con­ti­nuă, ba­gă-l în ca­dă, în apă fi­er­bin­te. Ide­al es­te să bea mul­te li­chi­de (ci­or­bă, ce­ai cu mul­tă lă­mâie, si­rop de ri­di­che). Ar tre­bui să se­si­ze­zi o îmbu­nă­tăți­re. Da­că, to­tuși, apli­cați­i­le con­ti­nuă să fun­cți­o­ne­ze cu greu­ta­te, poți să încerci și-o fre­cție. Cal­cu­la­to­ru­lui, nu ție. Ai timp s-o freci pe net du­pă ce se vin­de­că. Pe vi­i­tor, evi­tă con­tac­tul cu alte cal­cu­la­toa­re in­fec­ta­te, nu ieși în spați­i­le aglo­me­ra­te în pe­ri­oa­de­le pro­pi­ce pen­tru vi­ruși și fă-i cal­cu­la­to­ru­lui tău con­troa­le re­gu­la­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.