Cum a fost la Food Camp Si­biu 2018

Romania Libera - Friday Edition - - Gastronomie - S Adria­na Po­pes­cu fin­dyo­ur­sim­ple­joy.wor­dpres.com

La sfârșit de sep­tem­brie, Food Camp Si­biu a reu­nit cei mai cu­nos­cuți food blog­geri din Bu­cu­rești în orașul de pe Ci­bin – un pre­am­bul la „Si­biu - Ca­pi­ta­lă Gas­tro­no­mi­că Eu­ro­pe­a­nă”.

Ma­rți di­mi­neața, la do­uă zi­le du­pă fi­na­lul #Foo­dCam­pSi­biu, m-am tre­zit încă an­co­ra­tă aco­lo, gândin­du-mă la ce voi avea de gă­tit în zi­ua res­pec­ti­vă. Dez­me­ti­ci­tă, am zis să reiau fi­rul cu ce a fost aco­lo, să vă po­ves­tesc câte ce­va pen­tru că, într-ade­văr, a fost O EXPERIENȚĂ. Fru­moa­să.

Am des­co­pe­rit rețe­te tra­diți­o­na­le tran­sil­vă­ne­ne, le-am gus­tat, am învățat cum se fac, am aflat is­to­rii ale lo­cu­ri­lor din împre­ju­ri­mi­le Si­bi­u­lui, am stat la po­vești și ne-am împăr­tășit is­to­rii, s-au le­gat pri­e­te­nii și am fă­cut su­te, cred că mii de po­ze! Au fost 5 zi­le pli­ne în #Foo­dCam­pSi­biu 2018, pri­ma ediție a #Foo­dCam­pRo­mânia, acți­u­ne co­fi­na­nța­tă de Pri­mă­ria Si­biu prin Agen­da Cul­tu­ra­lă. Obo­si­toa­re, dar foar­te fru­moa­se – n-aș pu­tea să spun ce a fost mai in­te­re­sant în ace­as­tă ta­bă­ră, un­de ne-am strâns 12 food in­fluen­ceri – blog­geri, in­sta­gram­meri, jur­na­liști din Bu­cu­rești, împă­rțiți pe echi­pe: de la des­co­pe­ri­rea de rețe­te lo­ca­le, de ca­re mu­lți nu au­zi­se­răm, pre­cum văr­za­rul – plă­cin­ta de ur­dă cu mă­rar, de­li­ci­o­sul hen­cleș cu pru­ne, su­pa de me­re sau un alt­fel de ce­aun de porc pe va­tră, până la vi­zi­te­le la ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce din zo­nă: Pa­la­tul Bru­ken­thal, Mu­zeul Astra, Cis­nă­di­oa­ra, cra­ma Gor­gan­din, un­de ni s-a pre­gă­tit și câte un „hun­ting tre­su­res” – fi­e­ca­re echi­pă tre­bu­ia să cau­te con­tra­cro­no­me­tru, du­pă in­di­cii, rețe­ta pe ca­re o avea de gă­tit se­a­ra, până la punc­tul cul­mi­nant: pre­gă­ti­rea aces­tor rețe­te pen­tru su­te de oa­meni în Piața Mi­că din Si­biu. A fost cea mai pli­nă zi, cu pes­te 8 ore de stat în pi­ci­oa­re la ce­au­ne, oa­le și alte ce­le, gă­tit su­te (cred) de ki­lo­gra­me de mânca­re - 9 fe­luri în 12 oa­meni. Ima­gi­nați-vă că nu­mai la plă­cin­tă, de exem­plu, am fo­lo­sit 5 kg de ur­dă și 60 de ouă, iar la ber­be­cuțul la cup­tor vreo 10 kg de car­ne, 12 de car­to­fi și tot așa! Dar și o bu­cu­rie pen­tru că mun­ca a fost pe mă­su­ra aștep­tă­ri­lor, iar mânca­rea a ieșit gro­zav și s-a epu­i­zat ra­pid.

Un food camp an­tre­nant și util atât pen­tru noi, cât și pen­tru ci­ti­to­rii noștri pen­tru că am mai des­co­pe­rit lu­cruri pe ca­re le vom tran­smi­te mai de­par­te, an­tre­nant, dar și cu mo­men­te fun­ny – și de ca­re cu greu ne-am des­pă­rțit, aștep­tând de­ja vi­i­toa­rea ediție.

*Ta­bă­ra a fost or­ga­ni­za­tă de Ma­rian Cră­ci­un de la The Tren­ds și Cris­ti Dan­des de la foo­dof­bu­cha­rest, împreu­nă cu Ioa­na Cur­ta și Te­o­dor Boan­tă, re­pre­zen­ta­nți ai Aso­ciați­ei E-Xplo­ra­tor Si­biu și ULBS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.