Văr­zar

Romania Libera - Friday Edition - - Gastronomie - *Rețe­tă învăța­tă în Food Camp Si­biu și adap­ta­tă de Mi­ha­e­la Ne­gres­cu.

Pen­tru aluat:

1 kg de făi­nă

50 g droj­die

3 ouă

150 g unt 82% gră­si­me 250 g za­hăr coa­ja de la do­uă lă­mâi 220-240 ml lap­te

Pen­tru um­plu­tu­ră:

1 kg ur­dă

150 g za­hăr

1 lin­gu­riță ex­tract de va­ni­lie 2 ouă

1 le­gă­tu­ră de mă­rar

1 ou pen­tru uns No­tă: Ingre­di­en­te­le in­di­ca­te sunt pen­tru o ta­vă cla­si­că de cup­tor, iar pen­tru o can­ti­ta­te mai mi­că pu­teți să înju­mă­tățiți can­ti­tăți­le.

Mod de pre­pa­ra­re

Într-o far­fu­rie adâncă sfă­râmăm droj­dia, pes­te ca­re adău­găm 50 g za­hăr și 200 ml lap­te căl­duț. Ames­te­căm com­po­ziția și o lă­săm de­o­par­te pen­tru a se ac­ti­va droj­dia.

Ba­tem ouă­le cu can­ti­ta­tea ră­ma­să de za­hăr până la di­zol­va­rea aces­tu­ia.

Făi­na o cer­nem într-un bol mai încă­pă­tor și adânc. Fa­cem o adânci­tu­ră în mij­loc, un­de tur­năm ouă­le cu za­hă­rul și droj­dia ac­ti­va­tă. Cei 50 ml de lap­te ră­mași îi adău­găm trep­tat în com­po­ziție până obți­nem un aluat ușor mo­de­la­bil, de­loc li­pi­ci­os. Lu­crăm alua­tul timp de câte­va mi­nu­te, îl așe­zăm într-un bol și îl lă­săm într-un loc căl­duț până își du­ble­a­ză vo­lu­mul.

Pre­gă­tim um­plu­tu­ra. Urda o sfă­râmăm cu aju­to­rul unei fur­cu­lițe. Le­gă­tu­ra de mă­rar o spă­lăm și ru­pem din ea doar fi­re­le su­bțiri pe ca­re le to­căm mă­runt. Într-un vas încă­pă­tor pu­nem urda, za­hă­rul, ce­le 2 ouă și mă­ra­rul. Ames­te­căm to­tul până la omo­ge­ni­za­re.

Alua­tul cres­cut îl împă­rțim în ju­mă­ta­te. Pri­ma ju­mă­ta­te o întin­dem într-o foaie su­bți­re de cir­ca 0,5 cm gro­si­me și o așe­zăm în ta­va cup­to­ru­lui ta­pe­ta­tă cu hârtie de copt. Ri­di­căm mar­gi­ni­le alua­tu­lui pe pe­reții tă­vii de cup­tor. Tur­năm um­plu­tu­ra de ur­dă pe su­pra­fața alua­tu­lui. Întin­dem și ce­a­lal­tă ju­mă­ta­te de aluat, tot într-o foaie de 0,5 cm gro­si­me, cu ca­re aco­pe­rim urda, iar mar­gi­ni­le le li­pim între ele.

Cu aju­to­rul unei fur­cu­lițe per­fo­răm foaia ce aco­pe­ră urda și o un­gem pe toa­tă su­pra­fața cu ou bă­tut.

Coa­cem plă­cin­ta cir­ca 30 mi­nu­te în cup­to­rul preîncăl­zit, la o tem­pe­ra­tu­ră de 180 gra­de C, până de­vi­ne au­rie și pu­foa­să.

Du­pă ce o scoa­tem din cup­tor se la­să la ră­cit, iar înain­te de ser­vi­re se pu­dre­a­ză cu za­hăr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.