Ca­se­le vi­i­to­ru­lui vor fi cir­cu­la­re și des­chi­se?

În is­to­rie, dar și în tim­pu­ri­le mo­der­ne, nu de pu­ţi­ne ori s-a ape­lat la for­ma ro­tun­dă pen­tru ca­se

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Trăim în ca­se pa­ra­le­li­pi­pe­di­ce, iar mo­bi­li­e­rul, ac­ce­so­ri­i­le și apa­ra­te­le elec­tro­cas­ni­ce pre­zin­tă mai mult sau mai pu­ţin un­ghi­uri, fi­ind con­ce­pu­te pen­tru încă­peri tot pa­ra­le­li­pi­pe­di­ce. În acest mod, pu­tem uti­li­za spa­ţi­ul op­tim. Co­res­pund ele, însă, sen­su­lui dat astă­zi efi­ci­en­ţei?

Într-atât ne-am obișnu­it cu for­me­le drep­tun­ghi­u­la­re, încât clă­di­ri­le ro­tun­de ne sunt, da­că nu străi­ne, ori­cum ci­u­da­te, iar spa­ţi­i­le de lo­cu­it ni se par chiar ab­sur­de. Struc­tu­ri­le ro­tun­de ofe­ră în mod si­gur anu­mi­te avan­ta­je. Ce ne es­te străin astă­zi are ră­dă­cini adânci în alte cul­turi − une­le din­tre ele ating un ni­vel înalt al ci­vi­li­za­ţi­ei.Așa­dar,ar fi de­o­se­bit de pro­fi­ta­bil să învă­ţăm din ex­pe­ri­en­ţe­le po­zi­ti­ve. Actual­men­te se pot ob­ser­va în une­le lo­curi do­muri ge­o­de­zi­ce, so­lu­ţia mo­der­nă pen­tru ca­se­le ro­tun­de, do­mul fi­ind o par­te din­tr-o sfe­ră (even­tual emis­fe­ra), su­pra­fa­ţa aces­teia ju­când rol de aco­pe­riș și ta­van.

Is­to­rie bo­ga­tă

De fapt, ide­ea ca­se­lor cu for­mă ro­tun­dă nu es­te no­uă, ci se re­gă­sește în mul­te zo­ne din Asia (în spe­cial în Chi­na) și Afri­ca și chiar în re­gi­u­ni­le po­la­re. For­me­le cir­cu­la­re au fost uti­li­za­te de-a lun­gul a mii de ani, pu­tând fi re­pe­ra­te în Anti­chi­ta­te, Evul Me­diu, Ilu­mi­nism și, bi­neînţe­les, în epo­ca mo­der­nă. În cul­tu­ra chi­ne­ză, de exem­plu, tu­lou, adi­că lo­cu­in­ţe­le tra­di­ţi­o­na­le con­stru­i­te în sud-es­tul ţă­rii încă din se­co­lul al XII-lea, pre­zen­tau o or­ga­ni­za­re com­ple­xă. De mă­ri­me ma­re, erau ri­di­ca­te în ju­rul unei cur­ţi in­te­ri­oa­re cir­cu­la­re și ave­au pe­re­ţi înal­ţi din lut. Până în zi­le­le noas­tre, o par­te din po­pu­la­ţia mon­go­lă (în spe­cial cea no­ma­dă) trăi­ește în ro­tun­de­le iur­te, iar inu­i­ţii lo­cu­i­esc în igluuri din ză­pa­dă, de ase­me­nea ro­tun­de. În is­to­rie, Co­los­seum-ul (cel mai ma­re am­fi­te­a­tru din lu­me), bi­se­ri­ci­le, do­mu­ri­le și mos­chei­le, don­jo­nu­ri­le și tur­nu­ri­le cas­te­le­lor (Evul Me­diu), Vi­la Ro­ton­da (Ilu­mi­nism), fa­ru­ri­le, tur­nu­ri­le de apă, iar în zi­le­le noas­tre sta­di­oa­ne­le (deși, în in­te­ri­or, su­pra­fe­ţe­le de joc sunt drep­tun­ghi­u­la­re), mu­ze­e­le, să­li­le de spec­ta­col și nu­me­roa­se clă­diri re­zi­den­ţia­le se re­mar­că prin for­me­le cir­cu­la­re.

Käse­gloc­ke

În ca­drul ex­pe­ri­men­te­lor ar­hi­tec­tu­ra­le înce­pu­te du­pă Pri­mul Răz­boi Mon­dial, ar­hi­tec­tul Bru­no Taut a cre­at în anul 1921 o ca­să aco­pe­ri­tă cu o struc­tu­ră din lemn în for­mă de dom, ca­să ce va fi cu­nos­cu­tă sub nu­me­le de Käse­gloc­ke (Che­e­se Bell), da­to­ri­tă ase­mă­nă­rii sa­le cu clo­po­tul de sti­clă ca­re se pu­ne pe un pla­tou pen­tru a pro­te­ja brânza. Es­te, de fapt, pre­cur­so­rul do­mu­lui ge­o­de­zic de astă­zi. Ca­sa a fost con­stru­i­tă de scri­i­to­rul Edwin Ko­e­ne­mans în 1926 în orașul ar­tiști­lor Wor­pswe­de din Ger­ma­nia. Intrând în ca­te­go­ria ar­hi­tec­tu­rii or­ga­ni­ce și fi­ind foar­te in­te­re­san­tă din punc­tul de ve­de­re lo­cu­i­rii și sti­lu­lui de via­ţă în ast­fel de spa­ţii, actual­men­te ca­sa es­te mu­zeu. Încă de la acea da­tă, lo­cu­i­rea într-un ast­fel de spa­ţiu cir­cu­lar era con­si­de­ra­tă foar­te con­for­ta­bi­lă (co­sy). Dia­me­trul de 10 m asi­gu­ră un spa­ţiu ex­trem de ge­ne­ros pen­tru o fa­mi­lie, in­clu­siv la etaj. Coșul for­me­a­ză axul prin­ci­pal în ju­rul că­ru­ia se des­chid ca­me­re­le in­di­vi­dua­le, atât la par­ter, cât și la etaj. La par­ter, în li­vin­gul de di­men­si­uni mari se re­gă­sește un șe­mi­neu im­pu­nă­tor. Fa­ţă de proi­ec­tul inițial, în ca­re fe­res­tre­le ave­au mai de­gra­bă for­mă tri­un­ghi­u­la­ră, ca­sa con­stru­i­tă are fe­res­tre drep­tun­ghi­u­la­re, ce­le de la etaj fi­ind si­tua­te în lu­car­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.