Alter­na­ti­ve prac­ti­ce ale di­nin­gu­lui cla­sic

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - Iri­na Con­stan­tin De­sig­ner, www.ar­tde­co­zo­ne.ro

Mo­bi­li­e­rul de di­ning es­te mai mult de­cât ne­ce­sar atunci când fa­mi­lia es­te nu­me­roa­să sau pri­mește mul­ţi mu­sa­firi. Din pă­ca­te, mul­te lo­cu­in­ţe nu dis­pun de su­fi­ci­ent spa­ţiu pen­tru ame­na­ja­rea unui di­ning, apar­ta­men­te­le mici sunt ce­le mai cău­ta­te de­oa­re­ce în acest caz chel­tu­i­e­li­le de între­ţi­ne­re sunt mai mici. Ce e de fă­cut?

A gă­si o alter­na­ti­vă la cla­si­cul di­ning re­pre­zin­tă cea mai bu­nă idee, iar mo­bi­li­e­rul mul­ti­func­ţi­o­nal și in­ven­ti­vi­ta­tea ofe­ră o mul­ti­tu­di­ne de so­lu­ţii. Ia­tă câte­va pro­pu­neri prac­ti­ce și la înde­mână.

Da­că li­vin­gul și bu­că­tă­ria sunt mici și nu per­mit am­pla­sa­rea unei me­se de di­ning, ex­tin­de­ţi bla­tul de lu­cru din bu­că­tă­rie și câști­ga­ţi spa­ţiu prin ame­na­ja­rea pe ver­ti­ca­lă fo­lo­sind raf­turi și po­li­ţe. Ampla­sa­ţi mo­bi­li­e­rul de di­ning în bal­con. În se­zo­nul cald e chiar o plă­ce­re să lua­ţi ma­sa aici. Con­ver­ti­ţi ma­sa din bi­bli­o­te­că în ma­să de di­ning.

E un loc li­niștit și nu­mai bun pen­tru reu­ni­u­ni­le și me­se­le în fa­mi­lie. Impro­vi­za­ţi o zo­nă de di­ning în li­ving. De exem­plu, da­că în ace­as­tă încă­pe­re exis­tă un colţ ne­ex­ploa­tat, pu­te­ţi așe­za o ma­să ro­tun­dă și câte­va scau­ne pen­tru a ob­ţi­ne un di­ning șic. Ame­na­ja­ţi zo­na de di­ning în bu­că­tă­rie. Opta­ţi pen­tru apa­ra­te elec­tro­cas­ni­ce încor­po­ra­te și re­nun­ţa­ţi la une­le pi­e­se de mo­bi­li­er, ast­fel încât să ob­ţi­neți loc su­fi­ci­ent și pen­tru mo­bi­li­e­rul de di­ning. Fo­lo­siți in­su­la de bu­că­tă­rie pe post de di­ning. Re­pre­zin­tă o so­lu­ţie pe cât de sim­plă, pe atât de efi­ci­en­tă. Tot ce tre­bu­ie să fa­ce­ţi es­te să adău­ga­ţi câte­va scau­ne și... di­nin­gul e ga­ta.

În ano­tim­pul cald ave­ţi câte­va op­ţi­uni în plus: pe ve­ran­dă sau te­ra­să, sub per­go­lă (mai ales da­că se află în ve­ci­nă­ta­tea bu­că­tă­ri­ei), pe aco­pe­riș etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.