Con­cert

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

No­ua sta­gi­u­ne a Să­lii Ra­dio es­te una ani­ver­sa­ră și va fi mar­ca­tă de 3 eveni­men­te cu to­tul spe­cia­le: săr­bă­to­ri­rea ce­lor 90 de ani de la înfi­i­nța­rea pos­tu­lui pu­blic Ra­dio Ro­mânia (1 noi­em­brie) - ci­fră ce re­pre­zin­tă și ve­chi­mea Orches­trei Nați­o­na­le Ra­dio, Cen­te­na­rul Ro­mâni­ei (1 de­cem­brie) și Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal al Orches­tre­lor Ra­dio – Ra­diRo, ediția a IV-a (18-25 noi­em­brie). Sta­gi­u­nea se va des­chi­de astă­zi de la ora 19.00, prin con­cer­tul Orches­trei Nați­o­na­le Ra­dio (di­ri­jor: Ju­li­en Sa­lem­ko­ur), în ca­drul că­ru­ia apre­cia­tul vi­o­lo­nist ALE­XAN­DRU TOMESCU va in­ter­pre­ta „Con­cer­tul în Re ma­jor pen­tru vi­oa­ră și or­ches­tră“, sem­nat de Eri­ch Wol­fgang Kor­ngold, iar în par­tea a do­ua a se­rii „Sim­fo­nia a V-a“de Gus­tav Ma­hler.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.