Ex­po­ziție

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Expo­ziția Co­bra et Cie pu­ne în va­loa­re apor­tul ar­tiști­lor bel­gi­eni la dez­vol­ta­rea vi­zi­u­nii ino­va­toa­re a gru­pu­lui ar­tis­tic de avan­gar­dă Co­BrA. For­mat ime­diat du­pă sfârși­tul ce­lui de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial din iniția­ti­va a cinci ar­tiști ori­gi­nari din Co­pen­ha­ga, Bru­xel­les și Amster­dam, gru­pul a in­clus ul­te­ri­or și alți ar­tiști dor­nici să pro­voa­ce și să de­pășe­as­că nu doar li­mi­te­le ar­tis­ti­ce exis­ten­te, ci și gra­nițe­le ge­o­gra­fi­ce și cul­tu­ra­le. Idei­le și vi­zi­u­nea ar­tis­ti­că pro­mo­va­te de ei prin di­fe­ri­te me­dii de ex­pri­ma­re au su­pra­vi­ețu­it exis­te­nței efe­me­re a gru­pă­rii Co­bra (1948-1951), in­flue­nța lor fă­cându-se si­mți­tă chiar și în ar­ta con­tem­po­ra­nă. Expo­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă în pe­ri­oa­da 28 sep­tem­brie 2018 – 27 ia­nua­rie 2019, de mi­er­curi până du­mi­ni­că, între ore­le 10.00 – 18.00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.