Fes­ti­val

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţi­o­nal de Te­a­tru pen­tru Co­pii „100, 1.000, 1.000.000 de po­vești“(FITC) a ajuns de­ja la a XIV-a ediție, ce se des­fășoa­ră la Bu­cu­rești în pe­ri­oa­da 6 – 13 octom­brie. Pe du­ra­ta ce­lor opt zi­le de fes­ti­val, cei mai ti­neri spec­ta­tori cu vârsta cu­prin­să între câte­va luni și 12 ani vor afla po­vești des­pre cu­ra­jul de a des­co­peri lu­mea și de a ră­mâne în echi­li­bru, ca un acro­bat fan­tas­tic, des­pre îndrăz­nea­la de a înfrun­ta ma­ri­le între­bări ca­re ne ma­ci­nă și des­pre răs­pun­su­ri­le ma­gi­ce ca­re se as­cund une­ori într-o cu­tie de car­ton. Fi­e­ca­re spec­ta­col va fi o aven­tu­ră, o că­lă­to­rie prin orașe închi­pu­i­te, în mij­lo­cul na­tu­rii sau pe lu­nă cu vi­te­za ima­gi­nați­ei. Acti­vi­tăți­le aces­tei ediții vor avea loc la Sa­la Mi­că a Te­a­tru­lui Ion Cre­an­gă (Str. Bi­se­ri­ca Amzei 21-23) și în spați­i­le par­te­ne­re: Sa­la Rap­so­dia, Cen­trul Nați­o­nal al Dan­su­lui Bu­cu­rești, Te­a­trul Excel­si­or, Te­a­trul Mic, Pa­la­tul Nați­o­nal al Co­pi­i­lor și Cre­art.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.